Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. prosince 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, Duškovu a duše v očistci
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Středa5. prosince
18:00 hod. fara Žleby za + Vlastu Zámečníkovou
Pátek7. prosincesv. Ambrože
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za + Mons. Josefa Maňáka - farnost Místek
Sobota8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vebrovu, Musilovu a Hniličkovu
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za paní Annu Caisovou a Annu Adamovou ze mlýna

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin
Horkysobotaod 15:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2018
všeobecný:
Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj.
misijní:
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
národní:
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby