Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 18. ledna 2015 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle18. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý20. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče, sourozence a syna Vácslava
Středa21. lednasv. Anežky Římské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek23. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy a vnuky Jiřího a Milana
Sobota24. lednasv. Františka Saleského
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Veselých, jejich dceru Hanu, syna Zdeňka a Mirka, za rodinu Vágnerovu a Němcovu
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle25. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Květuši a Josefa Kneřovy a syny Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2015
všeobecný:
Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle, aby společně usilovali o mír ve světě.
misijní:
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali službě chudým.
národní:
Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali Boží vůli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby