Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 17. dubna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle17. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí, Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Úterý19. dubnaÚterý Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřího Tomáška, rodinu Tomáškovu a Limburskou
Čtvrtek21. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na památku poslední Večeře Páně
Pátek22. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy památka Umučení Páně
Sobota23. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy velikonoční vigilie
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle24. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Havelkovu a Koudelovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za ukončení válek a násilí ve světě
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Okřesanečneděleod 11:55 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2011
všeobecný:
Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.
misijní:
Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.
národní:
Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Gagarin Boha neviděl

Evangelium říká, že království Boží je především v nás. Neumíme-li najít Boží království v sobě samých, neumíme-li se setkat s Bohem ve svém nitru, je jen mizivá naděje, že Boha potkáme vně sebe.

Když se Gagarin vrátil z vesmíru a pronesl pozoruhodný výrok, že v nebi žádného Boha nespatřil, poznamenal jeden moskevský kněz: „Kdyžs ho neviděl na zemi, neuvidíš ho ani v nebi.“ Nedokážeme-li totiž navázat spojení s Bohem, kterého máme ve skutečnosti „pod kůží“, pak je pravděpodobné, že i když ho potkáme tváří v tvář, vůbec ho nepoznáme.

Svatý Jan Zlatoústý řekl: „Najdi dveře svého srdce a zjistíš, že jsou to dveře království Božího.“ Musíme se tedy obrátit dovnitř, ne ven.

Anthony Bloom

Neměnil svět zabíjením

Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka... ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 2,7-8). Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem Božím“.

Kristus umírá na kříži Z lásky k nám!

Bolestné umučení Ježíše představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každému z nás: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky k nám Kristus umírá na kříži!

Během dvou tisíciletí se zástupy mužů a žen nechávaly přitáhnout tímto tajemstvím a následovaly jej, aby jako on a s jeho pomocí daly svůj vlastní život jako dar ostatním. Mnozí z nich nám zůstávají neznámí. I v této době je mnoho lidí, kteří v tichu svého každodenního života spojují své utrpení s Kristovým a stávají se apoštoly pravé obnovy!

Budeme žít!

Bratři a sestry! Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku nového dne. Zakoušíme již radost a zář Velikonoc. „Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít“ (Řím 6,8). S touto jistotou pokračujme na naší cestě.

Vám všem radostné Velikonoce  ve světle vzkříšeného Pána!

Benedikt XVI.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby