Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. dubna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle10. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava a Anežku Havránkovy jejich syny Jaroslava a Josefa a snachu Anežku
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý12. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
Středa13. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Karla Špinku a jeho rodiče
Sobota16. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle17. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí, Sbírka na plošné pojištění
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:55 hodin
Potěhyúterýod 17:40 h. Bratčice od 17:00 hodin
Žleby - farastředaod 18:00 hodin
Okřesanečneděleod 11:55 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2011
všeobecný:
Aby církev věrohodným hlásáním evangelia předkládala dnešním lidem důvody ve prospěch života a naděje.
misijní:
Aby misionáři hlásáním evangelia a svědectvím života přinášeli Krista všem, kdo jej ještě neznají.
národní:
Aby nezrušitelné duchovní znamení, které svátost křtu dává pokřtěnému, nás neustále posilovalo v úkolu vydávat svědectví našemu Spasiteli.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Kněží se často brání nové evangelizaci, rodiče rezignují na výchovu...

Vatikán. Když jsem byl biskupem Angers, většina kněží mé diecéze s novou evangelizací nesouhlasila. Vnímali ji jako svou prohru, jako kritický pohled na výsledky jejich pastorace, říká sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, arcibiskup Jean–Louis Bruguès OP v rozhovoru pro italský měsíčník Radici Cristiane. Francouzský arcibiskup ovšem hned dodává, že v nové evangelizaci nejde ani tak o odsouzení dosavadních metod jako o uznání nové situace církve, která musí hlásat evangelium v sekularizované společnosti.

„Žijme tak, jakoby nebesa byla prázdná“ – zní heslo současného světa. Musíme najít nové metody pastorace, která by dokázala dosáhnout k lidem nevěřícím v nebe, říká arcibiskup Bruguès. Podle tohoto francouzského arcibiskupa působícího ve Vatikánu si církev musí v první řadě poradit s ambivalentním vztahem věřících k sekularizované společnosti. Jedni tvrdí, že jde stále o společnost křesťanskou, protože stojí na evangelijních základech a její hodnoty, jako například lidská práva, rovnost nebo sociální spravedlnost mají původ v křesťanství. Jiní jsou naopak přesvědčeni, že západní společnost se křesťanství natolik odcizila, že církev by měla být prezentována jako alternativa k současnému světu. Řešení tohoto dilematu bude nepochybně jedním z prvních úkolů nově vzniklé Papežské rady pro novou evangelizaci, říká arcibiskup Bruguès. K problému krachu dnešní pastorace, sekretář vatikánského úřadu pro výchovu a vzdělání poznamenává, že souvisí s běžným nebo spíš nepřátelským postojem kněží vůči kultuře. Ačkoliv církev je expertem v oblasti kultury, jsou kněží, kteří nedoceňují její pastorační roli. Považují ji za cosi povrchního a elitářského, určeného pro nemnohé, kteří si ji mohou dovolit. Bude proto potřeba mnoho času, abychom znovu přesvědčili věřící, že pastorace kultury patří k tomu podstatnému v působení církve, uvedl francouzský arcibiskup. Bude to o to obtížnější, že v sekularizované společnosti je těžké prorazit s náboženskou kulturou.

Katastrofální situace v oblasti vzdělání a výchovy

Hlavním tématem rozhovoru se sekretářem Kongregace pro katolickou výchovu je katastrofální situace v oblasti vzdělání. „Společnost, která rezignuje na předávání svého vlastního dědictví, je společností sebevražednou – říká arcibiskup Bruguès. – A první, kdo dnes rezignují na výchovu, jsou sami rodiče. Naznačovali mi to učitelé ve školách mé diecéze.“ Všímají si toho, že děti přicházející do škol jsou stále agresivnější. Plyne to z nedostatku výchovy. Rodiče volí cestu nejmenšího odporu, nic nezakazují, plní všechny rozmary a myslí si, že výchovy se ujme škola. Děti se pak skutečně ve škole poprvé setkávají se slovem „ne“, s jakýmsi zákonem. Proto je nutné připomínat rodinám povinnost vychovávat.

Další příčinou katastrofického stavu výchovy a vzdělání je degradace role učitele. Kdysi míval učitel autoritu a významnou sociální pozici. Dnes se učitelem pohrdá, naznačuje arcibiskup Bruguès. Mezi dalšími zdroji krize vyjmenovává redukci vzdělání na pouhé učení, tedy předávání vědomostí, ale bez výchovy, bez starosti o celkový rozvoj mladého člověka. Proto je také stále méně času věnováno výchovným předmětům, těm které vedou k reflexi, jako je filosofie nebo dějepis a další humanistické disciplíny. To se musí změnit – a na tento humanistický přelom apeluje Benedikt XVI. od počátku svého pontifikátu – zdůraznil sekretář Kongregace pro katolickou výchovu. (job)    RaVat

(c) 2005-2023 Farnost Žleby