Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. března 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle20. března2. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý22. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa23. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek25. březnaSlavnost Zvěstování Páně
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota26. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka a manželku Martu
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle27. března3. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a rodinu Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2011
všeobecný:
Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji.
misijní:
Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.
národní:
Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha Svatého znovu narodili a oblékli v Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Pastýřský list biskupů Čech, Moravy a Slezska

Milovaní bratři a sestry,

v letošním postu se chceme v rámci příprav na Cyrilometodějské výročí věnovat svátosti křtu.

Křest je zlomová událost v životě. Činí nás svobodné od otroctví hříchu, stáváme se členy církve, údy Kristovými. Stáváme se Božími dětmi, skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista se nám otevírá nový život, který není omezen časem ani konečností hmoty, a vstupujeme do Božího království. Zvláště to chceme podtrhnout. Přijmout křest znamená přijmout pravidla tohoto království: zákon Desatera a přikázání lásky k Bohu a k druhým podle výroku Ježíše Krista (viz Mt 22,37-39). Nutným důsledkem je, že se dostaneme do sporu s ďáblem, který strhl svět do hříchu a okupoval ho. Křtem se vědomě hlásíme k jedinému pravému vládci, kterým je Bůh. To je obsahem onoho trojího „věřím“ v křestním slibu. Trojím „odříkám se“ zároveň odmítáme toho, kdo si nás chce přivlastnit, zotročit a zničit. To vyžaduje statečnost, ať už nás nepřítel děsí a drtí mocí, nebo láká a smrtelně infikuje lží o stálých příjemnostech a snadnosti života. Nezapomínejme přitom, že máme nejen velkou Boží ochranu a velkou důstojnost, ale i velký úkol. Náš Pán nám řekl: „Jděte tedy, učte všechny národy, křtěte je … a učte je zachovávat všechno, co jsem Vám přikázal.“ (Mt 28,19-20) Upozornil nás také, že jsme světlem světa a nemůžeme se schovávat (srov. Mt 5,14-15). V těchto souvislostech je snad každému jasné, že křesťanství není nějakou soukromou záležitostí jednotlivých lidí. Křesťanství jako životní způsob je ze své podstaty věc veřejná. Svým jednáním a postoji ovlivňujeme své okolí a celek společnosti. Jsme povinni jednat mravně a spravedlivě, zastat se pravdy a spravedlnosti, i kdyby to bylo pro nás nevýhodné. Společnost se nás stále ptá, co jí vlastně přinášíme. Ukažme jí to kvalitou svého života. I když se to mnohým nelíbí, celek společnosti očekává vystoupení těch, kdo se zastanou mravnosti, zákonnosti a pomohou upevnit demokracii. Od nás to očekává v první řadě. Podle křestního slibu jsme povinni hájit Boží království, usilovat o dobro a pokoj. Jsme povinni mluvit o práci, námahách a obětavosti a ne o ráji na zemi pro všechny ani o loterii závratného štěstí pro kohokoli. Od toho se obraťme, věřme evangeliu a žijme podle něho.

K tomu Vás vyzýváme a žehnáme Vám

Vaši čeští a moravští biskupové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby