Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 13. března 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle13. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý15. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa16. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek18. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za duše v očistci
Sobota19. březnaSlavnost sv. Josefa
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle20. března2. neděle postní
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2011
všeobecný:
Aby národy Latinské Ameriky zůstávaly věrné evangeliu a velkoryse přispívaly k sociální spravedlnosti a pokoji.
misijní:
Aby Duch Svatý dával světlo a sílu křesťanským společenstvím a věřícím, kteří jsou pronásledováni nebo diskriminováni kvůli evangeliu.
národní:
Za pochopení závazného podílu všech pokřtěných na misijním poslání církve a za vytváření pouta jednoty mezi všemi, kdo se z vody a Ducha Svatého znovu narodili a oblékli v Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2011 dokončení

Pokušením je myslet si to, co boháč z podobenství: „Máš velké zásoby na mnoho let…“ Všichni však známe Pánův soud: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši…“ (Lk 12, 19–20). Praxe almužny obrací naši pozornost k Božímu prvenství a vede ke vnímavosti vůči druhým lidem, nechává nás znovu objevit dobrotu Otce, přijmout jeho milosrdenství. Během celé postní doby nám církev předkládá Boží slovo v hojnější míře. Tím, že o něm rozjímáme a přijímáme ho do svého nitra pro každodenní život, se učíme cennému a nenahraditelnému způsobu modlitby. Když pozorně nasloucháme Bohu, který stále mluví k našemu srdci, dostáváme posilu na cestě víry, kterou jsme zahájili v den křtu. Modlitba nám také umožňuje, abychom vnímali čas novým způsobem: bez perspektivy věčnosti a transcendence čas totiž jednoduše směřuje naše kroky k horizontu, jenž nemá budoucnost. Naopak – když se modlíme, nacházíme čas pro Boha, chápeme, že jeho „slova nepominou“ (srov. Mk 13, 31) – a vstupujeme s ním do důvěrného společenství, které nám „nikdo nevezme“ (Jan 16, 22). To nás otevírá pro naději, která nezklame, pro věčný život.

Ve zkratce tedy můžeme říci, že cesta postní dobou, jež nás zve k tomu, abychom rozjímali o tajemství kříže, nás má připodobnit Kristu ve smrti (srov. Flp 3, 10), uskutečnit tak hluboké obrácení našeho života a nechat se proměnit působením Ducha Svatého jako sv. Pavel na cestě do Damašku. Podobně bychom měli svou existenci neochvějně směřovat podle vůle Boží, abychom byli osvobozeni od svého sobectví, překonávali pudovou touhu ovládat druhé a otevírali se Kristově lásce. Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom uznali svou slabost, upřímně přehodnotili svůj život, přijali obnovující milost svátosti smíření a vydali se rozhodně za Kristem. Drazí bratři a sestry, prostřednictvím osobního setkání s Vykupitelem a skrze půst, almužnu a modlitbu nás cesta obrácení vede k velikonočním svátkům, kdy můžeme znovu objevit náš křest. Obnovme v této postní době přijetí milosti, kterou nám Bůh v tento okamžik daroval, aby osvěcovala a vedla veškeré naše jednání. Jsme povoláni, abychom každý den zakoušeli ve stále velkorysejším a ryzejším následování Krista to, co svátost křtu naznačuje a působí. Svěřme se na této naší pouti Panně Marii, která ve víře i v těle zrodila Slovo Boží, a tak jako ona se i my ponořme do smrti a zmrtvýchvstání jejího syna Ježíše, abychom získali věčný život.

Vatikán 4. listopadu 2010   Benedictus PP XVI.

Výzva administrátora královéhradecké diecéze věřícím

Přihlášení se k církvi během sčítání je důležitým a zodpovědným činem křesťana.

Drazí diecezáni, v souvislosti s nadcházejícím sčítáním lidu 25. a 26. března 2011 Vás vyzývám, abyste se zodpovědně přihlásili k římskokatolické církvi. Jde jednak o vyznání naší víry, našich nejhlubších postojů, za které bychom se neměli stydět ani se obávat následků z vyznání. A jednak jde i o praktické důsledky tohoto přihlášení se k víře či církvi. Naším společným úsilím je, aby církev nadále spoluvytvářela naši společnost a podílela se na jejím směřování k dobru a obecnému blahu. Pravdivé údaje, uvedené při sčítání lidu, jsou podstatným předpokladem pro to, aby církev a její společenská role byly brány vážně a křesťanství bylo respektováno ve veřejném životě.

+ Josef Kajnek, biskup – administrátor královéhradecké diecéze  9. 3. 2011, Hradec Králové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby