Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 30. ledna 2011 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle30. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 17.1. do 5.2.2011 je duchovní správce v pracovní neschopnosti. V závažných případech kontaktujte okrskového vikáře Mgr. Pavla Tobka tel.: 604701114, nebo 327561143.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota5. únorasv. Agáty
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle6. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2011
všeobecný:
Aby se manželství a rodina těšily všeobecné vážnosti a aby byl uznáván jejich nezastupitelný přínos celé společnosti.
misijní:
Aby křesťanská společenství v oblastech zvláště postižených nemocemi přinášela trpícím lidem svědectví o Kristově přítomnosti.
národní:
Aby se v nás všech prohlubovalo poznání, že křtem jsme byli zachráněni od hříchu a získali důstojnost Božích dětí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Mezilidské vztahy jsou zasažené rivalitou a touhou po úspěchu

Častou příčinou lidských krizí bývá touha po životním úspěchu. Moderní euroamerická civilizace totiž stvořila mýtus úspěšného jedince. Měřítkem hodnoty lidského života se dnes stává úspěch. Jenže ten často bohužel nespočívá v konání velkých a prospěšných věcí, ale spočívá v povyšování se nad druhé. Člověk tedy nedosahuje úspěchu svými pracovními výsledky a kreativitou, ale za cenu potlačení tvořivosti a snížení výsledků druhých. Touha po úspěchu bývá v naší civilizaci často poznamenána neurotickou soupeřivostí a zápasem. Ostré soupeření obsahuje prvky nepřátelství, neboť vítězství jednoho znamená porážku druhého (K. Horney). Jde tedy spíše o zápas s protivníkem než o dosažení pozitivního výsledku. Pozorujeme to dnes v mnoha sférách: v politice, ve sportu, v obchodu, v kultuře, v médiích atd. Jestliže se podaří protivníka ponížit a umenšit jeho možnosti a vliv, znamenají i nepatrné vlastní výsledky velký úspěch.

Úspěch se stal kritériem

Už ve škole se dětem vštěpuje, že by se měly snažit, aby byly ve třídě mezi všemi první, a že musí vyhrávat, pokud si chtějí získat obdiv. Pouze tehdy, když mladí vykazují úspěch, mají šanci získat v budoucnosti vlivné, prestižní a dobře placené místo. Prakticky na kterékoli životní dráze se lidé ve snaze více získat snaží šplhat po žebříku úspěchu – více peněz, vlivu a uznání (J. Vaniér). Vyrůstáme-li už od nejútlejšího mládí v takové atmosféře úspěšnosti, může se stát honba za ním součástí lidské přirozenosti. Široká diskuse etnologů a psychologů napříč různými civilizacemi prokazuje, že mimořádně vysoká hodnota, která je v naší civilizaci připisována úspěchu, neplyne zřejmě z přirozených a vrozených lidských potřeb, nýbrž jde o potřebu umělou, kterou vytvořil Západ. V naší civilizaci otřásl kult úspěchu rovnováhou, která by měla existovat mezi jednotlivými hodnotami lidského života. Úspěch se stal nejen první hodnotou, ale také kritériem posuzování všech hodnot dalších: všechny nejdůležitější byly v západní civilizaci poznamenány - nechceme-li přímo říci postiženy - úspěchem.

Přátelství, manželství i obraz Boha, jsou často poznamenány mentalitou úspěchu

I mezilidské vztahy byly zasaženy rivalitou. I ta nejlepší přátelství a kamarádství bývají často ohrožena, jakmile dojde ke konfrontaci úspěchů. Podobné je to i v manželství, kdy se lepší pracovní výsledky jednoho z manželů často stávají příčinou konfliktů. Tato silná tendence dosáhnout úspěchu vystavuje člověka pokušení vykořisťovat druhé (včetně životního partnera) ve snaze dosáhnout osobního úspěchu. Také vnímání osobní či národní důstojnosti není zbaveno hodnocení podle měřítek úspěchu. Osobní důstojnost se měří výlučně úspěchem. Jakmile nemůže život přinášet další úspěchy, ztrácí při takovém přístupu hodnota lidského života svůj smysl. Pokud slabší jedinec neobstojí v konkurenci a zápasu, bývá téměř automaticky vyšachován ze hry a vykázán na okraj společnosti. Tímto kultem byly do jisté míry poznamenány i náboženské hodnoty. V pastorační práci se často pokládá za bernou minci jen počet účastníků bohoslužeb, velké hmotné prostředky na nejrůznější dobročinná díla, pověst mocných tohoto světa a všechny ostatní konkrétně poměřitelné efekty. V osobním duchovním životě se pak často stává tou nejdůležitější věcí mravní úspěch. Slabost, nedokonalost a jakákoli mravní křehkost bývá často pokládána za definitivní prohru. Také obraz Boha, který si vytváříme, je často poznamenán mentalitou úspěchu, přičemž si vůbec nemusíme uvědomovat, že se modlíme k Bohu, který od nás podle našeho přesvědčení neustále vyžaduje co nejlepší výsledky, tak jak jej od nás dříve očekávali rodiče a vychovatelé. Proto máme tolik potíží uvěřit, že jsme jím bezpodmínečně milováni - a to i tehdy,  podléháme-li svým slabostem a sklízíme-li nejrůznější životní porážky.  (J. Augustyn)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby