Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 19. prosince 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle19. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Předvánoční koncert dětí ZŠ a MŠ
Pondělí20. prosince
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Předvánoční koncert dětí ZŠ a ZUŠ
Úterý21. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Sobota25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Neděle26. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice služba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod15:30 hodin, Bratčice od 15:00 hodim

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2010
všeobecný:
Abychom na základě vlastní zkušenosti s utrpením lépe chápali neklid a bolest, jež jsou údělem mnoha osamělých, nemocných nebo starých lidí, a velkoryse jim pomáhali.
misijní:
Aby národy světa otvíraly dveře Kristu a jeho evangeliu pokoje, bratrství a spravedlnosti.
národní:
Aby světlo Adventu a Vánoc proniklo do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i těm, kteří s obtížemi hledají smysl života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Vánoce bolí i hojí

Jeskyně, jesle, zvířátka

v naší kultuře možná až příliš zmalebněly,

staly se samozřejmou dekorací.

Jak je číst?

Ó hlubino Božího bohatství, moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelná jsou Boží rozhodnutí a jak nepochopitelné jeho cesty! (Řím 11,33 v překladu české Jeruzalémské bible). Dvě známé věty apoštola Pavla z listu Římanům, které čteme na konci církevního roku, jsou mostem i k období adventnímu a vánočnímu. Co je tou hlubinou, bezedností, o níž se tu mluví? Boží láska se Vánocemi vydala vstříc k svému stvoření. Dává se do sestupného pohybu. Poníží se z vlastní iniciativy, dobrovolně se nám lidem přiblíží. Na klasické ruské ikoně Ježíšova narození od Andreje Rubleva vidíme jako výrazné především světlo a tmu. „Radost z narození Spasitele je jakoby zastřena temnotou jeskyně,“ komentuje to v knize Ikony Krista: víra, umění, liturgie, teologie jezuita, kněz a ikonopisec Egon Sendler. Jeskyně, jesle, zvířátka v naší kultuře možná až příliš zmalebněly, staly se samozřejmou dekorací. Jak jinak je tedy číst?

O jeskyni se evangelia přímo nezmiňují. Fyzicky jde jistě o jeskyni v Betlémě, nad kterou je později zbudována bazilika Narození Páně. Pro sv. Ireneje je ale jeskyně předobrazem Kristova sestoupení do pekel, tedy jeho utrpení „pro nás a pro naši spásu“, jak vyznáváme každou neděli. Kristovo utrpení znázorňují i poněkud větší rozměry Dítěte, plenky, které velmi intenzivně připomínají spíše pohřební plátna, a obdélníkový tvar jeslí, které jsou vlastně hrobkou. Mrazí nás přitom? Co uvidíme u Marie? Naklání se maminka Spasitele lidstva k svému drobečkovi? Ne! Pokojně a usebraně se od něho odvrací, dívá se soustředěně kamsi do dálky. Dotklo se jí tajemství Stvořitelovy lásky. Jsme svědky hlubokého ticha.

Vánoce bolí i hojí. Kardinál Karol Wojtyla při svých exerciciích pro papeže Pavla VI. citoval starou polskou vánoční píseň (její obdobu měli čeští diváci možnost slyšet i v jímavé scéně z Wajdova filmu Katyň): Bůh se narodí a mocnosti se třesou, Pán nebes je všeho zbaven. Oheň hasne, na světlo padá stín. Nekonečný bere na sebe omezenost. Opovržený, zbavený slávy, smrtelný, Král věků.

Spasiteli, kéž tě k sobě přijmeme a kéž se od tebe nahého a chudého zahřejeme.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby