Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 10. října 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Vlastu Čechovu, manžela a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý12. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa13. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek15. říjnasv. Terezie od Ježiše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota16. října
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. října29. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Josefa Šťastné jejich rodiče a sourozence za Františku a Václava Šrámkovy syna Josefa a za Marii a Emila Benešovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2010
všeobecný:
Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
misijní:
Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva.
národní:
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Po příteli který kulhá nechci, aby tančil...

Jak nádherný je takový telegram, který vámi zatřese, přinutí vás vstát uprostřed noci a žene vás na nádraží: „Přijeď, potřebuji tě!“ Rázem objevujeme, že máme přátele, kteří nám pomohou. Ponenáhlu si zasluhujeme ty, kteří nás žádají, abychom my pomohli jim…

A proto, můj příteli, tolik potřebuji tvé přátelství. Žízním po druhu, který, povznesen nad všechny rozumové rozepře, ve mně respektuje poutníka, směřujícího k tomu světlu. Potřebuji někdy předem zakusit slíbenou vřelost, vyjít ze sebe a trochu si odpočinout na té schůzce, která bude patřit nám.

Jsem unaven polemikami, výhradami, fanatismy! K tobě mohu přijít a nemusím se ustrojit do uniformy, nemusím odříkávat nějaký korán a nemusím se vzdávat čehokoliv, co patří k mé vnitřní vlasti. U tebe se nepotřebuji ospravedlňovat, nepotřebuji se obhajovat ani něco dokazovat. U tebe nacházím mír jako v Tournusu. Přes má neobratná slova, přes mé úvahy, které mohou být mylné, vidíš ve mně prostě člověka. Ctíš ve mně vyslance víry, zvyků, osobních lásek. Tím, že se od tebe liším, nijak tě nezraňuji, ale obohacuji tě. Dotazuješ se mne, jako se dotazujeme cestovatele.

Já jako každý jiný toužím po uznání a u tebe se cítím čistý. Proto směřuji k tobě. Potřebuji jít tam, kde jsem čistý. Ani mé návyky, ani mé počínání tě nikdy nepoučily o tom, kdo jsem. Přijal jsi mě takového, jaký jsem. A proto jsi byl, když to bylo nutné, shovívavý k mým postupům a mému počínání. Jsem ti vděčný, že mě přijímáš takového, jaký jsem. Co bych si počal s přítelem, který by mne posuzoval? Přijímám-li u svého stolu přítele, poprosím ho, aby se posadil, když kulhá. A nechci po něm, aby tančil.

Příteli, potřebuji tě jako vrcholek hory, kde je možné dýchat! Potřebuji se ještě jednou vedle tebe opřít lokty o stůl v hospůdce s terasou z rozeschlých prken na březích Saony a přizvat tam dva lodníky, s nimiž si budeme připíjet, klidní a usměvaví jako šťastný den.

Budu-li ještě bojovat, budu trochu bojovat i za tebe. Potřebuji ti pomáhat žít…

Myšlenky De Saint Exuperyho z knihy Přátelství

(c) 2005-2023 Farnost Žleby