Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 3. října 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Petra Fantu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý5. října
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Marie Pecinová, *1913 uložení do hrobu v Zehubech
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa6. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Pátek8. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota9. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Josefu Kosovy a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Vlastu Čechovu, manžela a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2010
všeobecný:
Aby se katolické univerzity stávaly více a více místy, kde je možné ve světle evangelia zakoušet harmonickou jednotu mezi vírou a rozumem.
misijní:
Abychom u příležitosti Světového misijního dne pochopili, že úkol hlásat Krista je naprosto nezbytnou službou, ke které je církev povolána k prospěchu celého lidstva.
národní:
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce manželské, rodičovské, sourozenecké i mezigenerační.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Mládež a růženec

Doc. Petr Sak, který se věnuje přes dvacet let výzkumům mezi českou mládeží nashromáždil mnoho zajímavých poznatků. Kromě jiného se zabýval vícekrát i spiritualitou mládeže. Jeho poslední výzkumy právě v této oblasti ukazují stále rostoucí trend hledání duchovních hodnot. Pro mnohé to jistě nebude překvapením. Vždyť náboženská oblast je nejen člověku vlastní, ale patří k základním lidským výzvám, na které si člověk v životě odpovídá.

Je tedy velmi pozitivní zjištění, že potřeba transcendentna a duchovního hledání patří k charakteristickým atributům dnešní mládeže. V současné době jsou nejvíce k náboženství orientováni mladí lidé ve věku kolem 20 let. I když je celkově pozorován pokles zájmu o náboženské skupiny – církve – a posun k hodnotám konzumní společnosti, a to jak svými hodnotami, tak způsobem života, přesto se 40% mladých lidí vyznačuje spirituelním hledáním.. Výzkumy také ukazují, že mezi mladými patří katolická církev neustále k dominantní náboženské skupině. V několika posledních letech je však viditelný posun zájmu ke spiritualitě niterné, neorganizované, blízké východním spiritualitám, což můžeme označit za vzrůstající atraktivnost new age.

V důsledku osobní existencionální krize se ve společnosti projevuje spirituální dějinný obrat, který by zakladatel logoterapie Viktor E. Frankl označil jako cestu k hledání bazální smysluplnosti člověka.

Z výše uvedeného můžeme pro potřebu církve vyvodit nesmírně důležité konstatování, že se otevírá nový, avšak netradiční prostor pro oslovení mladých lidí. Toto zjištění je jistě velkou nadějí pro společenství církve, ale také velkou zodpovědností před kterou stojíme.

Jednou z cest, které se nabízí v přístupu k mladým lidem, je cesta hloubky katolického bohatství kontemplace. Na to naráží velice trefně Jan Pavel II, když v listu o růženci Rosarium virginis Mariae píše: „Zatímco v současné kultuře plné protikladů vyrůstají nové potřeby spirituality vyvolávané i vlivy jiných náboženství, existuje více než kdy jindy naléhavá nutnost, aby se naše křesťanská společenství stala „autentickými ‘školami’ modlitby… Růženec náleží k tomu nejlepšímu a nejosvědčenějšímu, co tradice křesťanské kontemplace nabízí.“

Papež, který tolik rozumí mladým lidem současného světa, předkládá růženec jako jednu z vynikajících cest jak jim ukázat krásu a bohatství křesťanství. Jestliže jsme byli v minulých desetiletích svědky jistého ochabnutí této modlitby, pak je velice užitečné znovu objevit její hodnotu pro sebe i pro mladé generace.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby