Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 19. září 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. září25. neděle v mezidobí
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý21. záříSvátek sv. Matouše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa22. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek24. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Sobota25. září
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní eucharistická oběť za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Havla a Marii a Františka Kadlecovy
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Slavnost posvěcení kostela
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za Milana Polanského a jeho rodinu

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2010
všeobecný:
Aby hlásání Božího slova v méně rozvinutých oblastech světa obnovovalo srdce lidí a povzbuzovalo je k aktivní práci pro opravdový společenský pokrok.
misijní:
Abychom otevírali svá srdce lásce, a tak učinili konec četným válkám a konfl iktům, jimiž stále krvácí náš svět.
národní:
Aby děti v našich školách byly nejen vzdělávány, ale i vychovávány k osvědčeným mravním hodnotám.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

DÍKY ZA „SAMOZŘEJMÉ“ VĚCI

Ježíši, Ty jsi mě ve své lásce obdaroval mnohými dobrými věcmi. Odpusť mi, že mnohé dary, které mám od Tebe, považuji za samozřejmé. Díky za oči. Tvůj svět je tak krásný a barevný: stromy, květiny, nebe nad hlavou, lidé kolem mě. Mám radost z toho, že to všechno mohu vidět a vnímat. Nauč mne ale dívat se na lidi srdcem, neboť mé oči mě někdy klamou. Uzdrav mé oči, aby viděly vždy to dobré hlavně na druhém, a ne na mně samotném. A aby uměly rozpoznat ty bližní, kteří potřebují mou pomoc. Svěřuji Ti všechny slepé lidi. Rozsviť v jejích duších své světlo, ať nemusí žít ve tmě. Díky za uši. Díky, že mohu rozpoznat hlas blízkého člověka, že mohu poslouchat hudbu a zpěv ptáků ve větvích. Chtěl bych ale naslouchat také Tobě, pomoz mi v tom. Veď mě svým hlasem hlavně ve chvílích, kdy přede mnou stojí těžké rozhodnutí a nevím, jak dál. Svěřuji Ti všechny hluché lidi. Ať v tichu, které musí prožívat, naleznou Tebe. Díky za ruce. Mohu s nimi pracovat, pomáhat tam, kde je třeba, objímat ty, jež miluji. Svou rukou mohu pohladit, nebo ji podat svému bratru a popřát mu „Pokoj s tebou“. Pomoz mi ovládat mé ruce ve chvílích pokušení, aby nikdy neublížily. Svěřuji Ti lidi bez rukou. Potěš je v jejich těžkém údělu, ať neztrácí naději. Díky za nohy. Je to nádherné, když můžu běžet blízkému člověku naproti, nebo jen tak utíkat přes rozkvetlou louku a nechat vítr, aby si hrál s mými vlasy. Mé nohy mě nosí od rána do večera a život bez nich si dovedu jen těžko představit. Prosím, veď mé nohy vždy tou správnou cestou. Cestou, která vede k Tobě. Svěřuji Ti lidi, kteří nemůžou chodit. Posílej jim do cesty dobré a vynalézavé lidi, kteří budou odstraňovat bariéry bránící jim, aby se dostali tam, kam potřebují.  Díky za dar řeči. Mám možnost udělat druhému radost vlídným slovem, potěšit smutného, poradit tomu, jež si neví rady. Mohu také vyjadřovat svou radost zpěvem. Když zabloudím, zeptám se kolemjdoucího na cestu a on mi poradí. Ale co si v takové situaci počne němý? Nauč mě užívat řeči jen k dobrému. Ať svými slovy nikdy neubližuji, ať nepomlouvám, nekřičím a nehádám se. Nauč mě také mlčet. Kéž mé činy převažují nad planými slovy. Svěřuji Ti němé lidi. Ať naleznou ty, kdo je pochopí i beze slov. Díky za rozum. To, že mohu přemýšlet, uvažovat, učit se novým věcem, studovat, nacházet souvislosti, vidět příčiny a hledat smysl, není samozřejmé. Nedopusť, abych svůj rozum někdy využíval k vypočítavosti pro vlastní prospěch. Svěřuji Ti lidi, kteří nemají schopnost jasně uvažovat. Ať se naučí rozpoznávat dobré a zlé, aby ve své nevědomosti neupadli do hříchu. Díky za srdce a za cit. Díky, že mohu milovat a být milován. Díky za ty, kteří jsou mému srdci nejbližší. Pomoz mi naučit se mít rád také ty, kteří mi nějakým způsobem ublížili, či mi jsou pouze nesympatičtí.

Svěřuji Ti lidi, jimž zlý duch otupil srdce a nedokáží milovat. Pomoz jim v jejich ubohosti.    Autor: Lucie Wzatková (www.signaly.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby