Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. května 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle16. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
Sbírka darů na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní eucharistická oběť za rodinu Jeníčkovu, Langrovu a Dvořákovu a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý18. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ing. Radiměřského a jeho tetu + májová
Středa19. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé i mrtvé členy rodiny Ehrenbergerovy a Břeňovy a za duše v očisti a májová pobožnost
Sobota22. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle23. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Aloise Nováka a oboje rodiče a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2010
všeobecný:
Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionů žen a dětí.
misijní:
Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.
národní:
Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Zveme vás na Noc kostelů mezinárodní akci, (bližší informace na http://www.nockostelu.cz ) do které se zapojí také kostel ve Zbyslavi u Čáslavi. Program na večer 28.5.2010: 19:00 seznámení s historií kostela 19:15 prezentace občanského sdružení Za záchranu kostela ve Zbyslavi seznámení s její činností a nutnými opravami kostela 19:30 komponovaný pořad s názvem: Turtínské plátno - setkání vědy a víry doplněný o hudební skladby na sólovou violu (Mgr. Josef Pikhart)  20:30 diskuse do 21:00.  Zveme vás na jedinečnou akci, která je navíc otevřená všem zájemcům bez rozdílu vyznání. Vstup zdarma

Maria nežila v klášteře

Panna Maria ve svém srdci uchovávala a ve své mysli rozvažovala vše, co jí řekl Pán, ale i co sama prožívala. Rostla ve víře v Ježíše jako Mesiáše Izraele nikoli v chrámě, nikoli za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce a modlitby. Na základě andělova poselství se Maria vydává ke své příbuzné Alžbětě, která čeká dítě, aby jí pomohla. Poněvadž ve svém lůně i ve svém srdci nese Pána, promění se obyčejný pozdrav dvou žen v chvalozpěv. Obě ženy se stanou nástrojem Božího působení: Jan Křtitel je dokonce naplněn v lůně své matky Duchem svatým, jak bylo předpovězeno Zachariášovi archandělem Gabrielem (srov. Lk 1,15). Tam, kde se člověk otevře Božímu působení, nechá ve svém životě Boha jednat a přidá svoji lásku k lásce Boží, tam se z obyčejných věcí každodenního života stává bohoslužba. Všechno všednodenní tak může a má být posvěceno, požehnáno a proměněno.

Panna Maria ve svém srdci uchovávala a ve své mysli rozvažovala vše, co jí řekl Pán, ale i co sama prožívala. Rostla ve víře v Ježíše jako Mesiáše Izraele nikoli v chrámě, nikoli za zdmi kláštera, ale uprostřed své každodenní práce a modlitby.

Maria je nám blízká, zvláště v období zkoušek

Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12). A stejně jako Abrahám, i ona musela mnohokrát věřit a doufat „proti veškeré naději“. Jejím „ať se mi stane!“ se mohlo začít naplňovat tajemství naší spásy. Vyjádřila jím naprostou oddanost Bohu a jeho záměrům s jejím životem – jako by podepsala prázdný šek! Tento životní postoj jí už zůstal, i když „anděl odešel“ a zmizela jakákoli znamení Boží přítomnosti. Ba dokonce nastaly i situace, které vypadaly, jako by se Bohu vymkly z rukou: zklamání Josefovo, které mu nemohla vysvětlit; pronásledování od Heroda a nucená emigrace; ztráta dvanáctiletého Ježíše; a samozřejmě pronásledování Ježíše od předáků židovství a nakonec jeho ukřižování. A to jmenujeme jen situace, které nám Písmo zanechalo – jsem si jist, že jich bylo daleko víc! Proto je nám Maria tak blízká, zvláště v období nesrozumitelných životních zkoušek.    (Vojtěch Kodet)

Co nám Pán Ježíš neslíbil

Co nám Pán určitě neslíbil:

Neslíbil nám, že po obrácení už nikdy nezhřešíme. Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme. Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme. Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční problémy. Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti. Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi. Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů. Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v něho. Neslíbil nám, že vždycky budeme mít v naší farnosti svatého kněze. (Atd. atd.)

Ale co nám tedy vlastně slíbil?

Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme. Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby, pronášené s důvěrou. Slíbil nám, že nezahyneme na věky a nikdo nás nevytrhne z jeho ruky. Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude on sám pomáhat pečovat o jeho každodenní starosti; nemusí se strachovat o zítřek. Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví. Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo ho milují.     (Kateřina Lochmanová)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby