Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 25. dubna 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle25. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za děkana Josefa Čecha, dlouholetého duchovního správce ve Žlebech
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý27. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa28. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek30. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota1. května
7:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Prohlídka kostela farníky z Budišova u Třebíče
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí na úmysl dárce + májová
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť + májová
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle2. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť + májová
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + májová

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2010
všeobecný:
Aby se skoncovalo s hrozným a hanebným obchodováním s lidmi, které se týká milionů žen a dětí.
misijní:
Aby vysvěcení služebníci církve, řeholníci, řeholnice a apoštolsky činní laici dokázali vlévat misijní nadšení společenstvím, která jsou svěřena jejich péči.
národní:
Aby církev v naší zemi pozorněji sledovala duchovní i hmotné potřeby všech lidí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

 

Svatý Vojtěch jest slza Božího milosrdenství

Svatý Vojtěch jest slza Božího milosrdenství, skanuvší na vyprahlou půdu země tvrdé a vzpurné.

Je slyšet kroky světce nesoucího pokoj a mír. Padejte na kolena a zpívejte o Znamení Spásy přinášeném, pamětlivi buďte, že vítězství je pouze v tomto znamení a bez něho zahynutí a zkáza neodvratná.

Já, Vojtěch, chci srdce této země pro Krista, já, Vojtěch, nechci její bohatství a slávu a pocty a pýchu a důstojnosti a veškerou nádheru, chci její srdce a neustanu, dokud je nebudu míti...

Jde zemí Českou svatý biskup, jde žehnající jejím rozkvetlým jarem, mezi hučením vod a vonícím rašením stromů, jde, ustavičný nositel kříže do naší země, svatý Vojtěch, náš Patron nejvzácnější. (Karel Schulz)


SVATÝ VOJTĚCH


* Horlil pro živého Krista, ne pro nějakou pomíjivou a oslnivou lidskou ideu.

* Byl napojen na Krista - zdroj vší milosti a záchrany.

* Proto přes všechny osobní slabosti nalezl odvahu říkat pravdu vhod i nevhod.

* Dostal sílu, aby čelil těm, kdo skládali svou naději v lidský um a moc.

* Uměl se vymanit z pout provincialismu.

* Proti své vůli musel stále putovat a tím být viditelným znamením nezajištěnosti.

* Postavil svou pastýřskou službu na důvěře v Pána, aniž mohl vidět plody své práce.

(Podle promluvy biskupa Václava Malého)


BÝT TAKOVÝM, JAKÝM MĚ CHCE BŮH, aneb ŽÍT BEZ MASKY

S každým člověkem se do světa vkládá něco, co zde ještě nebylo, cosi původního a jedinečného. Každý jedinec je zde něčím novým, a svou osobitost má na tomto světě přivést k dokonalosti. Každý má tříbit a dotvářet především toto jediné a jedinečné, a ne přesně kopírovat to, co jiný, byť sebevětší, již kdysi uskutečnil. Vše velké a svaté, jež bylo kdy učiněno, je pro nás pouze příkladem a povzbuzením, ale není to vzor, který bychom měli obkreslovat! Jaký by to byl Bůh, kdyby měl jenom jediný způsob, jak by mu bylo možno sloužit! V každém je něco vzácného, co není v nikom jiném.

(Podle Martina Bubera).


Bože, prosíme tě: naplň nás svým Duchem, abychom celým svým životem, ve štěstí i v protivenství, směřovali k tobě tak, jako svatý Vojtěch.

Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Nepadne-li pšeničné zrno do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. (Jan 12,24)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby