Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 4. dubna 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle4. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Zvláštní farní sbírka na provoz a údržbu 9 kostelů a farního areálu.
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí5. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý6. dubna
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Vlasta Jelínková, *1921
Středa7. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Pátek9. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka a Ludmilu Kosovy a oba jejich rody
Sobota10. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle11. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2010
všeobecný:
Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi věřícími všech náboženství překonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu.
misijní:
Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované křesťany k vytrvalosti, s níž by věrně svědčili o Boží lásce k celému lidskému rodu.
národní:
Aby církev v každém věřícím vnášela ducha pravdivé naděje a přesvědčivé radosti do společnosti zmítané nejistotami.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

  Velikonoční přání:

Sestry a bratři, milí přátelé, po dvanácté slavím spolu s arcibiskupem Karlem, biskupem Josefem, katedrální kapitulou a farností katedrály Svatého Ducha Velikonoce. Největší a nejkrásnější křesťanské svátky.

V tomto roce slaví Velikonoce společně všechny křesťanské církve i izraelský národ.

Velikonoce jsou svátky radosti, protože bolest i smrt jsou Kristem přemoženy. Život jednotlivce, společnosti i celého kosmu dostává plnohodnotný smysl. Tato radost je skutečnou nadějí, na které byla vystavěna celá naše západní kultura a civilizace. Civilizace lásky, nikoliv smrti. Civilizace smysluplnosti, nikoliv bludné beznaděje a zoufalství. To je obsah velikonočního ALELUJA.

Přeji vám všem, vašim rodinám, blízkým i vzdáleným opravdu požehnané velikonoční svátky. Nejsou to jen svátky jara, ale jsou to svátky růstu do plnosti života, který má počátek i cíl. Toto přání je i mým rozloučením a poděkováním za uplynulých dvanáct let. Váš spolu s arcibiskupem Karlem a biskupem Josefem

biskup Dominik administrátor diecéze


Nebojte se! Poselství pro každého z nás

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován!

A konečně, nebojte se sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.

(Jan Pavel II.)


Odpovědna

Proč vlastně věříte v Boha? Co to pro vás znamená? Jak jste uvěřil? Máte také krize víry?

Víra v Boha mě vede k pokoře, že nejsem pánem svého života, ani stvoření, jehož jsem součástí. Víra mi dává naději a zkušenost, že jsem někým přijat navzdory své hříšnosti a nedostatečnosti. Přijat v plném slova smyslu, bez výčitek.

Víra mi umožňuje hluboce zakusit, co znamená odpuštění. A dává mi sílu odpouštět i druhým. Je pro mě povzbuzením odpovědně žít a povstávat i ve chvílích slabosti a selhání. A dává mi výhled na nový život, přesahující všechny lidské představy, aniž mě zbavuje odpovědnosti za pozemské putování. Víra pro mě vůbec není těšínským jablíčkem nebo únikem z reality, ale naopak mi pomáhá žít realitu v plné šíři a hloubce. Pomáhá mi také dávat smysl bolestem i nepříjemným chvílím, zklamáním.

A jak jsem uvěřil? Rodiče mi dali příklad neformální a hluboce zakoušené víry. A to byl ten nejlepší vklad do života. Cesta víry je pro mne procesem, nikdy jsem ji neztratil, ale přiznám, že přicházejí časy únavy, pochybností, ale i toto vidím jako něco, co může mou víru pročišťovat a zbavovat laciného zjednodušování a ideologizace.

(biskup Václav Malý)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby