Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 28. února 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle28. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. března
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Středa3. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelé rodiče z obojí strany, jejich syny Bohuslava a Františka a jeho ženy Anežky
Pátek5. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby jako poděkování za všechny dary a milosti a prosba za dobře požehnanou postní dobuPrvní pátek v měsíci
Sobota6. března
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle7. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla a za rodinu Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2010
všeobecný:
Aby byla světová ekonomika řízena podle zásad spravedlnosti a poctivosti a s ohledem na skutečné potřeby lidí, zvláště nejchudších.
misijní:
Aby církve v Africe byly všude na celém kontinentu znamením a nástrojem usmíření a spravedlnosti.
národní:
Aby křesťané odolali pokušení konzumního stylu života a znovu objevili hodnotu postní kázně a střídmého způsobu života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Postní doba - texty k zamyšlení

Přehnané umrtvování činí tělo neschopným k práci a stává se i překážkou v duchovním životě. (Sv. Ignác z Loyoly)

------------------------------------------

Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto: vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se sním, vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se postí naše noha od chůze za nedovolenými (špatnými) věcmi, ať se postí naše oko od všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání (zbytečného rozebírání chyb druhých), a ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa, bližní však ale vraždíme, neboť kdo nactiutrhá, ten podle sv. Pavla vraždí svého bližního. (Sv. Jan Zlatoústý)

------------------------------------------

Podstatou postu není zdrženlivost od jídla. Protože neodvracíme - li se od nepravostí a nedržíme-li na uzdě svůj jazyk před pomlouváním a zlehčováním svých bližních, pak upíráme svému tělu jídlo nadarmo. (Podle sv. Lva Velikého)

------------------------------------------

Almužna slova.

Třeba nebude mít někdo chleba, aby dal potřebným almužnu, ale větší je to, co může udělit ten, kdo má jazyk. Proto neodpírejte bližním almužnu slova. Vás, i sám sebe napomínám, abychom šetřili prázdnými slovy a odmítali mluvit bez užitku, neboť z každého prázdného slova se budem jednou zodpovídat (Mt 12,36). (Sv. Řehoř Veliký)

------------------------------------------

Jídlo samo o sobě není zlé, ale zlé je obžerství. Peníze nejsou zlé, ale lakomství. Sláva není zlá, ale ješitnost. /Sexuální život není zlý/ Plození není zlé, ale zlý je prostopášný život. Proto na věcech není nic špatného, špatné je jen jejich zneužití. Z něho totiž pochází, že se člověk přestane starat o to, co je přirozené.

(Sv. Maxim Vyznavač)

------------------------------------------

Modlitba a půst jsou důležitým prostředkem zbožnosti. Jsou však jen prostředkem, či cestou, ale nikoliv sebeúčelem a cílem! Někteří lidé zaměňují pravou zbožnost, kterou je osobní vztah s Bohem, za pouhé zbožné úkony. Pravá zbožnost však nespočívá (jen) v lidských úkonech, ale v osobním spojení, v setkání s Bohem. Lidské projevy zbožnosti jsou nutné a užitečné, neboť člověka disponují k spojení s Bohem a toto též vyjadřují, ale hlavní slovo zde má Bůh sám, jen on sám je Záchrana a Spása! (Podle J. Hrbaty, Perly a chléb I., str. 202)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby