Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 3. ledna 2010 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle3. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za P. Miloslava Zavřela
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Adamovou, Annu Caisovou ze mlýna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý5. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa6. ledna
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Juzenčákovu, Augustinovu a duše v očistci
Pátek8. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Neděle10. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2010
všeobecný:
Aby se mladí lidé učili používat moderní sdělovací prostředky ke svému osobnímu růstu a k lepší přípravě na svou službu společnosti.
misijní:
Aby si všichni věřící v Krista uvědomovali, že jednota mezi křesťany je podmínkou účinnějšího hlásání evangelia.
národní:
Abychom v Duchu a pravdě dokázali vést dialog s lidmi jiných názorů, abychom dovedli pozorně naslouchat a nacházet správná slova i postoje pro své svědectví Kristu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika v celostátním měřítku již podesáté. Koledující skupinky tří králů potkáte v době od 1. do 14. ledna 2010. Královéhradeckým koledníkům požehná otec biskup Mons. Dominik Duka OP 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze narození Ježíše. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Nabízejí vám tak možnost šířit tuto lásku dál. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítejte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Například v Červeném Kostelci budou koledníci vybírat příspěvky na zdravotnické a technické vybavení Hospice Anežky České. V Hradci Králové a okolí budou občané přispívat na podporu poradenství pro oběti domácího násilí a Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi v raném věku. Na Pardubicku budou koledníci prosit o dar na podporu domácí hospicové péče, na Ústecko-orlicku na podporu Centra Pod střechou pro děti a mládež a další charitní projekty. Na Kutnohorsku budou moci lidé podpořit na výstavbu Klubu Atrium pro seniory. Tříkrálová sbírka má svá pevná pravidla daná zákonem o veřejných sbírkách, která představují pro organizátory sbírky velkou zátěž, ale musí se dodržovat. V případě jejich porušení hrozí Charitě odebrání povolení k této sbírce. Výtěžek Tříkrálové sbírky je proto nutné použít na pomoc potřebným v souladu se záměrem příslušné Charity. Informace o dalších záměrech Charit a doprovodných akcích sbírky v naší diecézi (jako jsou např. živý betlém, tříkrálový průvod městem, jízda Tří králů na koních nebo tříkrálový koncert) najdete na www.hk.caritas.cz a v Charitních listech v IKD č. 1/2010. Aktuální průběh Tříkrálové sbírky 2010 v celé ČR můžete sledovat mj. na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR. Její realizace by však nebyla možná a tak úspěšná bez vzájemné spolupráce Charit a farností při její organizaci. Jsme na tuto již tradiční sbírku právem hrdí, bohužel její vynikající výsledky budí u jiných i závist a velmi rádi by nás o ni připravili. Děkujeme, že se koledníci z vašich farností opět vydají na pouť za „světlem dobrých skutků“ a věříme, že jich bude zase mnoho...

Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity HK

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru:  DMS KOLEDA na číslo 87777  anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u České spořitelny.

Až potkáte tři krále, kteří se prokáží pověřením Charity Česká republika, otevřete jim nejenom dveře, ale také svá srdce...  DĚKUJEME!

(c) 2005-2023 Farnost Žleby