Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 18. října 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. října29. neděle v mezidobí
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a prarodiče
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý20. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa21. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek23. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota24. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět,
Sbírka na misie.
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2009
všeobecný:
Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují k slavení Eucharistie a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.
misijní:
Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.
národní:
Aby církev a stát spolupracovali v úsilí o rozkvět našeho národa na účinném řešení problémů každého člověka.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Nikdo mi nezaručí, že nezhloupnu, nebo že těžce neonemocním

Na všechny strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem

Staří lidé trpí stejnými strachy jako všichni ostatní. Existují ale také strachy specifické pro vyšší věk. Někdy se uvádí sedm druhů strachu typických pro seniory: strach z psychických potíží, všeobecný strach ze života, strach o vlastní existenci, strach z nemohoucnosti, strach z nemoci, strach z neovlivnitelných změn, strach z toho, že by se měli měnit“. Mnozí pociťují strach ze smrti. Strach ze smrti přitom mívá několik aspektů. Jedněm nahání strach ztráta kontroly. Celý svůj život žili spořádaně a teď by mohli o kontrolu nad sebou přijít: Co by si o nich druzí pomysleli? Jiní se obávají neznáma a hrůzy smrti. Další se bojí setkání s Bohem. Obávají se, že budou konfrontováni s pravdou o sobě samých a nemuseli by proto před Bohem obstát.  Na všechny tyto strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem. Co mi chtějí říci? Nikdo mi nezaručí, že těžce neonemocním nebo nezhloupnu, ani že můj partner nezemře dříve než já. Ten strach je pochopitelný. Musím ho připustit. Zároveň ale tenhle můj strach poukazuje na to, co je pro mě v životě důležité, v čem spočívá moje podstata. Strach z opuštěnosti mi chce naznačit, že dům svého života nemám stavět na člověku, ale na Bohu. Bůh mě neopustí. Zůstane se mnou. Jeho anděl mě přenese i přes práh smrti. V žádném okamžiku tedy – ani v okamžiku smrti – nebudu úplně sám. Strach z demence mě přivádí k otázce, kdo vlastně jsem. Mám cenu jen v případě, že jsem schopen rozumně přemýšlet a jednat? Není tu můj nejvnitřnější základ přítomen i poté, co všechno vnější odpadne? I dementní lidé občas vyzařují něco, co ukazuje na jejich jasné a čisté nitro. Mé já je zlomeno a jde tu už jen o čisté bytí. Strach z vlastní zchátralosti a demence mě zve, abych se vydal Bohu se vším, co mám, a důvěřoval mu, že to se mnou myslí dobře a vede mě ve všech chvílích mého života. Strach ze zatracení mě zve, abych se skryl i se svým strachem v Božích láskyplných rukou. Ve svém strachu se mohu povzbuzovat Ježíšovým slovem, které řekl na kříži lotru po pravici: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,43).    (Anselm Grün)

Blahoslavení, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi...

- Blahoslavení jste vy, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi a roztřesené ruce a nesykáte netrpělivě, když belhavě přecházím křižovatku a neumím už slušně jíst.

- Blahoslavení jste vy, kteří chápete, že se mé ucho musí namáhat, abych porozuměl a proto se mnou mluvíte pomalu a zřetelně.

- Blahoslavení jste vy, kteří se u mě zastavíte s přívětivým úsměvem a máte čas trochu si se mnou popovádat a neděláte to se shovívavou ironií.

- Blahoslavení jste vy, kteří mi neříkáte, že jsem starý popleta, protože pořád něco zapomínám a ztrácím.

- Blahoslavení jste, vy všichni, kteří mi nějak ulehčujete dny mého stáří, které mi ještě zbývají na cestu do mého domova u Boha.

Až budu doma, budu o vás vyprávět Otci... (www.pastorace.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby