Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. října 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa, jeho manželku a oba jejich rody
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý13. října
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa14. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Pátek16. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Modlitba sv. růžence s obrázky a eucharistická oběť za farníky
Sobota17. říjnasv. Ignáce Antiochijského
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. října29. neděle v mezidobí
Sbírka na opravu kostela
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a prarodiče
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2009
všeobecný:
Aby neděle mohla být prožívána jako den, kdy se křesťané shromažďují k slavení Eucharistie a k posílení jednoty se vzkříšeným Pánem.
misijní:
Aby všechen Boží lid, kterému Kristus svěřil poslání jít a hlásat evangelium všemu stvoření, obětavě přijal svoji vlastní misionářskou zodpovědnost a považoval ji za nejvyšší službu, kterou může lidstvu nabídnout.
národní:
Aby církev a stát spolupracovali v úsilí o rozkvět našeho národa na účinném řešení problémů každého člověka.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

k Misijní neděli 18. října 2009

Drazí přátelé, protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chtěl bych Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za tolik potřebnou pomoc. Při nedávné cestě do africké Zambie jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území s téměř stovkou misijních oblastí mají na starosti pouze dva kněží, kteří se do mnoha míst stihnou dostat jen jednou za rok. Většina místních duchovních i katechistů, kteří v pastoraci pomáhají, nemá žádný plat. Jsou živi z darů věřících a často, stejně jako jim svěření lidé, řeší problémy spojené s bídou. My si jen těžko dokážeme představit, že bychom se nemohli dosyta najíst, že by nám netekla pitná voda, nešel elektrický proud nebo že bychom to na nejbližší mši svatou měli 200 km.

Zdá se neuvěřitelné, že podle organizace UNICEF každý šestý člověk na naší planetě, z toho 400 milionů dětí, bojuje denně s nedostatečným přístupem k vodě. Každý třetí člověk dokonce nemá ani běžnou toaletu. Velké množství obyvatel rozvojových zemí neustále trpí nebo umírá na choleru a břišní tyfus, což jsou nemoci pocházející z nekvalitní vody. Právě Papežská misijní díla nemalou měrou přispívají k zlepšení celé situace. V poselství k Misijní neděli Svatý otec Benedikt XVI. jejich působení oceňuje a prosí, aby rostlo nadšení pro misie, pro šíření Božího království a pro podporu misionářů. Píše: „Chtěl bych poděkovat Papežským misijním dílům a podpořit je v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci, misionářskou formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papežské instituce se úžasným způsobem realizuje společenství v Církvi – uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský projekt.“ Mám radost, že prosba Sv. otce o podporu misií nachází v naší zemi stále větší odezvu. Každým rokem se zvyšují i finanční dary od Vás – dobrodinců. Je úžasné, že za loňský rok jste věnovali téměř 30 milionů Kč! Chtěl bych Vám proto ze srdce poděkovat a ocenit Vaši lásku pro misie. Prostřednictvím Papežských misijních děl pomáháte stavět a opravovat kostely, kaple a fary, řeholní domy a bohoslovecké semináře, školy a formační centra, nemocnice i sirotčince. Podporujete též pestrou škálu život zachraňujících, katechetických, vzdělávacích, sociálních a léčebných programů. Z naší vlasti jsme za uplynulý rok sponzorovali projekty např. v Angole, Zambii, Ugandě, Malawi, Indii, Papui-Nové Guineji a Bangladéši. Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola jsme přispěli na bohoslovce do 17 seminářů. V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme podpořili téměř 200 tisíc chudých dětí a dary z loňské Misijní neděle na Papežské misijní dílo šíření víry byly velkou pomocí pro 10 misijních diecézí. Ze všech těchto míst rád vyřizuji ujištění o denních modlitbách za dobrodince. Spojme se tedy při letošní Misijní neděli s celým světem a nebojme se rozdělit o svůj chléb a svou víru. Právě to může být naší největší radostí!

P. Jiří Šlágr národní ředitel Papežských misijních děl

(SBÍRKA NA MISIE bude vzhledem k potřebám farnosti při bohoslužbách 24.10.-.25.10.2009)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby