Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 31. května 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle31. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Peřinovu, Novákovu a syna Aloise a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý2. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Břeňovu a Ehrenbergerovu
Středa3. červnasv. Karla Lwangy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
Pátek5. červnasv. Bonifáce
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť za farníky
Sobota6. června
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice eucharistická oběť
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2009
všeobecný:
Aby mezinárodní pozornost vůči chudším zemím dala vzniknout konkrétní pomoci, zvláště ve snížení zdrcujícího břemena zahraničních dluhů.
misijní:
Aby církve, které působí v oblastech poznamenaných násilím, byly podporovány láskou a konkrétní blízkostí všech katolíků na světě.
národní:
Aby na přímluvu apoštola národů evangelium prostupovalo do všech oblastí a okamžiků každodenního života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Duch počítá s každým

Duch, duchovní ...

Mnoha lidem se při slově duch vybaví něco pohádkového či hororového. Pro mnoho dalších je duch myšlenkovou kategorií filozofů; duchovní skutečnosti pak smyšlenkou nábožensky založených lidí či přímo synonymem pro cosi nereálného.

Na druhé straně jsme v souvislosti s vlnou nových náboženství svědky stoupajícího zájmu o vše, co nese “duchovní” v názvu.

Mezi těmito extrémy leží představa čehosi neviditelného, neurčitého, záhadného - co někde musí být… Ani ta však nemá mnoho společného s křesťanským pojetím.

Kdo je tedy Duch svatý?

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha.

Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: “Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem”

Duch svatý je zároveň darem, poutem lásky i Láskou - Osobou. Je tím, kdo sjednocuje a vytváří společenství. Tak jako se Bůh neuzavírá ve své lásce sám do sebe, ale touží zahrnout svou láskou každého člověka, tak si nenechává pro sebe ani Ducha svatého. Vylévá ho na nás, dává nám tento úžasný dar a v něm sám sebe.

“Všichni jsme byli napojeni jedním Duchem”. (1Kor 12,13)

Co v nás tento Duch působí? Jeho úkol je stejný jako v Trojici - tvořit společenství. Při křtu Duch svatý naplňuje srdce každého křesťana a uvádí ho do intimního vztahu s Bohem. Všechny nás naplňuje tentýž Duch, aby i z nás navzájem udělal jedno společenství - církev. Podívejme se na toto dvojí působení Ducha svatého podrobněji.

Duch svatý v srdci věřících

“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život.” (Cyril Alexandrijský)

Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život. V čem spočívá tato novost? On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15) Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš. Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dar Ducha Božího se nám dává sám Bůh……

(c) 2005-2023 Farnost Žleby