Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 10. května 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý12. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocnou osobu
Středa13. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Ehrenbergerovu a životní rozhodnutí a májová pobožnost
Pátek15. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
19:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby POUTNÍ za Annu a Josefa Procházkovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Dastychovy, Brebisovy a Zelenkovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2009
všeobecný:
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání.
misijní:
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.
národní:
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Naivita mateřství a otcovství

Otec nebo matka jsou v podstatě naivní lidé

Co to znamená být Otcem? Co je to být Matkou?

Otec nebo Matka jsou v podstatě naivní lidé, toužící po bytostech, jimž by dali život a radost ze života, které by oživovali svým životem, které by svou radostí těšili a dali jim poznat i kouzlo své radosti, radosti být Otcem či Matkou. Tak to udělal i Bůh s námi. Bůh, který je Otcem, je ta naivní bytost, která stvořila svět a tvory, aby jim mohla dávat sama sebe, svou velkomyslnost a radost.

Bůh nejen že dává člověku všechno, co má, ale dal mu i dar, aby se sám dovedl dávat, aby se dovedl stát Otcem, Matkou. Přiblížil nás k sobě v tomto dobrém smyslu: Dal nám poznat příchuť Boží radosti, příchuť Božího života, že člověk touží po tom, aby se stal také Bohem, Otcem, Matkou.

Každý je povolán k neomezené plodnosti, aneb schopnost být dobrými k těm, kdo jsou na nás závislí

Otcovství znamená ukázat velikost své lásky, ukázat do jaké míry dovedeme trpět, tvořit, sloužit. Otcovství je právě tak duchovní jako fyzické. Každý je povolán k tomu, aby se stal Otcem či Matkou, a to na celý život. Je to neomezená duchovní plodnost.

Otcovství se nerozvíjí jen skrze otce a matku, ale je nesmazatelně vepsáno v nás: je to naše schopnost být dobrými k těm, kdo jsou na nás závislí. Je jedna přímá cesta. Když nám nebyl dán pravý otec a pravá matka, je jediná cesta, totiž obrátit se k Otci a k Matce, abychom byli schopni stát se jimi pro ty, kdo na nás závisí. Zde máte cestu! Lepší než duchovní kurzy a exercicie,  aneb existenciální zkušenost.

Když chtěl Bůh Abrahámovi ukázat sám sebe, víte, co udělal? Neposlal ho do náboženského kursu ani na exercicie, ani mu nekázal. Ale učinil ho otcem, dal mu - jak se dnes říká - existenciální zkušenost. Učinil ho otcem ve vysokém věku. Bůh mu dal pochopit, že jen on ho mohl učinit otcem. Jeho jedinou náboženskou výchovou bylo otcovství. Tato výchova byla dokonalá. Abrahám objevil, že největší moc nad námi má tvor dokonale na nás závislý.

Nikdo a nic nemá takovou moc nad naším srdcem, jako ten, kdo je na nás úplně závislý. Jsme velmi nezávislí, když se jedná o lidi, kteří stojí nad námi. Jsme tedy opravdu nezávislí na svých rodičích a na svých představených. Je snadné být neodvislý od lidí, na nichž závisíme. Jsme však velmi závislí na lidech, kteří závisejí na nás. Proti nim jsme úplně bezbranní. Zde je naprostá vzájemná odpovědnost. Nemůžeme se těchto lidí zbavit, nemůžeme jim něco odříci.

Kdo vidí mne, vidí Otce, praví Ježíš. (podle Louise Evelyho)

---------------------------------------------------------------------- Týdeník Farní inFormace 20/2009  ( www.farnostzleby.cz)

Toto číslo týdeníku Farní inFormace vydává pro vnitřní potřebu Římskokatolická farnost Žleby u Čáslavi nákladem 120 kusů. Montáž, sazba a tisk P. Mgr. Josef Pikhart. Připomínky a náměty: farnost@farnostzleby.cz.       Výrobní cena 1,00 Kč. Hrazeno ze sbírek.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby