Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 3. května 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle3. května4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za rodiče Havelkovy a Koudelovy a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUTNÍ za Jaroslavu Štilipcovu a jejího manžela, celý rod a rodinu Čejkovu
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Májové pobožnosti po každé mši svaté
-------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý5. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiny Vrdských
Středa6. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou a májová pobožnost
Pátek8. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová pobožnost
Sobota9. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Jelínka, ten rod a rodinu Vebrovu
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2009
všeobecný:
Aby se laici a křesťanské komunity stali odpovědnými podporovateli kněžských a řeholních povolání.
misijní:
Aby nově založené katolické církve byly vděčné Pánu za dar víry, připravené podílet se na všeobecné misii církve a nabízely své možnosti k hlásání evangelia na celém světě.
národní:
Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou lásku a spravedlnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Poselství otce biskupa.

„U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)

Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám!    + Dominik Duka OP, biskup královéhradecký

Úkol církve Východiskem všech snah o živější církev, která by byla schopna lépe oslovit lidi, není pohled na církev samotnou se všemi jejími strukturami a úřady, akcemi a prohlášeními, strategiemi a metodami, nýbrž pohled na Boha, jak nám jej umožnil Ježíš. My sami jakožto společenství hříšných lidí se pro svět nestaneme nikdy tak zajímavými, přesvědčivými a lákavými, aby celý svět zvolal: Nyní jsme nalezli to, co jsme hledali. Jakkoli může být střízlivé plánování a promýšlení strategií v církvi důležité (např. vzhledem k nutné reformě struktur, pastoračním plánům, zlepšení image církve vůči veřejnosti apod.), v tom nejpodstatnějším nám to samo o sobě pokročit dál nepomůže. Prvotním je spíše to, co jednou hezky formuloval biskup Walter Kasper: Je třeba, abychom sami nechali znovu vzájemně prostoupit Boha a náš všední život. Při tom zde nejde o nějaké abstraktní uvažování o Bohu, není zde myšleno nějaké čistě náš rozum zasahující poukazování na jeho existenci. Naše církev musí být průvodkyní při hledání tajemství lidského života, aby právě tam pomáhala lidem nalézat Boží stopy. Středověká mystika mluvila o nalézání Boha ve všech věcech. V tom se musíme stát mistry,mistry života, jak říká mistr Eckhard. (Dr. Joachim Wanke)

** Kde je Maria, tam není žádná zrada a žádná bezradnost. Ona nám dává orientaci a ukazuje cestu. Tak se stává Maria pro křesťana vzorem ve chvílích, kdy je pro něho těžké konat vůli Boží, církvi pak předobrazem na cestě časem. Jako naše přímluvkyně a těšitelka je odrazem Ducha svatého.  www.pastorace.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby