Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 8. března 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle8. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Petržílkovy a syna Josefa
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý10. března
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za zemřelé členy rodiny Špatkovy
Pátek13. března
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za kmotřence, jejich rodiny a dar víry
Sobota14. března
9:00 hod. fara Žleby příprava na 1. sv. přijímání pro děti z okolí (P. Brychta)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Bedřicha Havlovy, jejich syna Václava a Antonii Vokurkovou
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle15. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2009
všeobecný:
Aby úloha žen byla více uznávána a respektována v každé zemi světa.
misijní:
Aby se biskupové, kněží, zasvěcené osoby a laici věrní katolické církvi v Čínské lidové republice odhodlali stát se znamením a nástrojem jednoty společenství a míru v duchu poselství, které jim zaslal papež Benedikt XVI.
národní:
Aby pravdivá snaha o obrácení nás vedla také k úctě a ochraně počatého života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co věřící očekávají od kněží

Věřící očekávají od kněží jen jedno: aby byli „specialisty“ na setkání člověka s Bohem. Nepožadují od kněze, aby byl expertem v ekonomii, stavebnictví nebo politice. Očekávají od něj, aby byl odborníkem v oblasti duchovního života.

Při svých prvních krocích proto mladý kněz potřebuje po svém boku skutečného mistra, který mu pomůže, aby se neztratil uprostřed momentální kulturní nabídky. K tomu, aby se kněz uměl postavit snahám o relativismus či permisivismus, není vůbec nutné orientovat se ve všech aktuálních proměnlivých trendech. Věřící od něj očekávají, že bude spíš svědkem věčné Moudrosti obsažené ve zjeveném slově. Péče o kvalitu osobní modlitby a o dobrou teologickou formaci přináší plody. Život pod vlivem totality mohl způsobit podvědomou tendenci k skrývání se pod vnější maskou, a tím i k podléhání jisté formě pokrytectví. To zcela jistě neslouží opravdovosti bratrských vztahů a může to vést k přehnanému soustředění na sebe sama. Citové zralosti lze ve skutečnosti dosáhnout tehdy, když srdce přilne k Bohu.

(Benedikt XVI. na setkání s kněžími, Varšava, 25. května 2006)

Kromě materiální prosperity se šíří i duchovní poušť Naděje proti prázdnotě, strachu a zoufalství

Nová generace křesťanů je povolána budovat novou éru, v níž nás naděje vysvobodí od povrchnosti, apatie a uzavřenosti, které umrtvují naše duše a otravují lidské vztahy. Drazí mladí přátelé, Pán vás žádá, abyste byli proroky této nové éry, posly jeho lásky, schopnými přitahovat druhé lidi k Otci a vytvářet nadějeplnou budoucnost pro celé lidstvo. Svět potřebuje tuto obnovu!

V mnoha společnostech se kromě materiální prosperity šíří také duchovní poušť – vnitřní prázdnota, neurčitý strach, skryté zoufalství. Kolik našich současníků je jako rozpukané a prázdné cisterny (srov. Jer 2,13), kolik jich zoufale hledá poslední smysl, který může poskytnout jenom láska?

Evangelium s sebou přináší veliký a osvobozující dar: zjevuje naši důstojnost, důstojnost lidí stvořených k obrazu a podobě Boží; zjevuje vznešené povolání lidstva, které může najít své naplnění v lásce. Jen láska otevírá pravdu o člověku a lidském životě. 

(Benedikt XVI  Homilie při mši na Světovém setkání mládeže, Sydney, 20. července 2008.)

Několik vět - aforismy

Člověk žije to, co říká  –  před tím není úniku ani v mlčení.

Hledej Boha tam, kde se ti zdá, že není.

Problém polovičatých křesťanů – našli tu perlu, ale nekoupili to pole.

Bůh se směje, když vidí naši smrtelné vážnou tvář.

Neříkej amen, když mluví člověk.

Mravnost nelze vybojovat – je ovocem smíru.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby