Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 22. února 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle22. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu, syna Pavla rodinu Duškovu a Kuchařovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa25. únoraPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota28. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle1. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na úmysl dárce
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2009
všeobecný:
Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a službě Božímu lidu.
misijní:
Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku.
národní:
Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Postní doba

Má své kořeny v biblickém vyprávění o vyjití Božího lidu z Egypta, kdy Bůh svůj lid 40 let tříbil při putování pouští, než ho nechal dosáhnout zaslíbené země. Postní doba nás také spojuje se 40 dny, které Ježíš strávil na poušti v postu a modlitbě.

Toto období zahajuje Popeleční středa - den, kdy se udílí popelec, tj. posvěcený  popel ze starých velikonočních ratolestí. Popelec se přijímá na znamení ochoty změnit svůj život - obrátit se. Smyslem postní doby je pro pokřtěné příprava na obnovu svého křestního slibu. Půst jako takový je pouze jeden z prostředků k této obnově. Katechumeni, kteří budou o Velikonocích pokřtěni, prodělávají závěrečnou přípravu. Jednotlivé stupně této přípravy jsou naznačeny několika obřady: přijetím mezi čekatele křtu a tzv. skrutinii, jejichž obsah koresponduje vždy s příslušnou nedělí. První skrutinium probíhá o 3. neděli postní, kde je křest představen jako pramen života (evangelium o samařské ženě - Jan 4). Druhé skrutinium se slaví následující neděli, která se nazývá Radostná (Laetare) a připomíná, že postní doba není chmurná, ale osvobozující. Křest je katechumenovi představen jako uzdravení ze slepoty, otevření očí (Jan 9). O páté neděli postní se čte evangelium o vzkříšení Lazara (Jan 11), a poslední skrutinium proto ukazuje křest jako bytostné spojení s Kristem, jako duchovní vzkříšení k novému životu. Všechny tři obrazy - výklady křtu se navzájem doplňují. Osm dní před Velikonocemi se slaví Květná neděle: připomínáme si Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a nasloucháme pašijím, tj. evangeliu o utrpení Páně. Posvěcené ratolesti (v našich zemích tzv. kočičky z vrby jívy), které si odnášíme z kostela domů a dáváme si je za kříž nebo za svatý obraz, nám připomínají, že se máme hlásit ke Kristu nejen ústy, ale i životem. Ráz této doby určuje ochota přijmout odpuštění, které Bůh nabízí všem, a snaha odstranit ze svého života vše zbytečné, aby nebyl povrchní, ale hluboký a opravdový. V kostelích proto není žádná výzdoba, liturgická barva je fialová. Církev připomíná věřícím potřebu půstu (ne sebeovládání, ale: jsem slabý, aby mě Bůh mohl naplnit svou silou), užitečnost almužny (bratrské sdílení se o hmotné dary) a krásu modlitby (osobní rozhovor s Bohem). Například křížová cesta dává člověku prostor, aby propojil svůj život, své těžkosti s Kristovým utrpením.

Biskupové  ke sbírce „Svatopetrský haléř“

Drazí bratři a sestry, příští týden, v neděli 1. března, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. V roce 2008 se při ní v České republice vybralo více než 12 milionů korun. Za tuto štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů. Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou potřebovat. Svatý otec v děkovném dopise velmi ocenil toto gesto účasti na jeho pastoračním úsilí a všem dárcům uděluje apoštolské požehnání.   Vaši čeští a moravští biskupové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby