Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. ledna 2009 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle11. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý13. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek16. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota17. lednasv. Antonína, opata
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle18. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Vančurovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2009
všeobecný:
Aby rodiny byly stále více místem lásky, osobního růstu a předávání víry.
misijní:
Aby křesťané různých vyznání si uvědomovali potřeby nové evangelizace v této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat Boží Slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím nabídli důvěryhodnější svědectví evangelia.
národní:
Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co znamená: K+M+B ?

Význam svátku Tří králů (resp. Zjevení Páně) odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je časté žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen Třech králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského: Christus mansionem benedicat - Kristus požehnej tomuto domu.

K. Richter

Boží plán se nám odhaluje spíše až ve zpětném zrcátku

Čím méně se dotazujeme Boha, tím více druhým předepisujeme co mají dělat

Orientace v každodenním životě:

Dnes, více než kdy jindy, se musíme modlit za světlo, abychom poznali Boží vůli, za lásku, abychom přijali Boží vůli, a za cestu, po níž máme podle Boží vůle jít.

(Matka Tereza)

Bůh si natolik cení lidské svobody, že riskuje naše bloudění. V celých dějinách se setkáváme s tím, že se člověk musí modlit o světlo, aby poznal Boží vůli i cestu, po níž má kráčet. Bůh totiž netouží po slepé víře bez rozumu, ale po naší svobodné a vědomé odpovědi na svou nabídku lásky.

Boží plán ve zpětném zrcátku:

Ty dělej, co můžeš, a mysli si, že ostatní jednají podle Božího plánu, jak nejlépe mohou. Možná, že chybují, ale co je ti do toho? Ty jdi po cestě, kterou pro tebe vybral On, a dovol mu, aby ji vybíral také pro druhé.

(Matka Tereza)

Někdy se nám zdá těžké věřit, že milující Bůh má s každým z nás své vlastní plány. Naše životní cesta se kroutí neznámou krajinou a Boží plán se nám odhaluje spíše až ve zpětném zrcátku. Na cestě kupředu jsme nerozhodní, snažíme se obejít nejobtížnější úseky, najít nějakou zkratku.

Čím méně se Boha v tichosti srdce dotazujeme na jeho vůli a čím méně mu dovolujeme, aby řídil naše kroky, tím více toužíme druhým mluvit do života, předepisovat jim, co mají dělat, a vydávat to dokonce za Boží vůli!

Stále dostupný vysílač zpráv:

Jaký je to dar být napojen na Boha, stále dostupný vysílač zpráv, které dávají našemu životu řád, směr a smysl!

Chce to jen vypnout na čas všechny dotírající stanice a hlasatele, abychom uslyšeli Boží zprávy. Pokud je přijmeme, On nedopustí, abychom se ztratili v bludišti, které si sami tak usilovně a rafinovaně stavíme.

Jak často si uvědomíme tuto úžasnou možnost – vyslat svou zprávu SOS a prožít pohotové, nevtíravé a něžné ujištění, že nás má Někdo doopravdy a stále rád ?!

(Zpracováno podle Matky Terezy a Dany Němcové)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby