Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 26. října 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý28. říjnaSvátek sv. Šimona a Judy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Jandovy, bratra Josefa, Miroslava Zelinku, bratra Karla a jejich rodiče
Středa29. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Pátek31. října
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota1. listopaduSlavnost Všech svatých
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé obyvatele obce
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za zemřelé obyvatele obce
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl papeže
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za zemřelé příbuzné
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2008
všeobecný:
Aby svědectví lásky svatých upevnilo křesťany v úctě k Bohu a bližním a v napodobování Krista, který přišel, aby sloužil a ne, aby se mu sloužilo.
misijní:
Aby křesťanská společenství v Asii, rozjímající o Kristu, nalézala vhodný způsob jak ho hlásat lidu kontinentu s tak bohatou kulturou a spiritualitou.
národní:
Ať v Božím lidu roste vnímavost ke svátosti pomazání nemocných, aby tak nikdo nezemřel nesmířen s Bohem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co jsou to odpustky?

Pokud někdo získá odpustky, jsou mu odpuštěny časné tresty. Co to znamená? Hřích se odpouští skrze lítost ve svaté zpovědi, ale následky hříchu si neseme dál. Některým se podaří částečně tyto následky odstranit už během života, většina však zůstane do očistce (pokud se vůbec zadaří do očistce dostat). Podstatou očistce je očišťování se od všeho k čemu člověk přilnul víc než k Bohu. Získá-li někdo odpustky, odstraňuje následky hříchů, které už měl odpuštěny ve svaté zpovědi.

Pokulhávající příklad o zpovědi a odpustcích

Je zima. Rodiče mají desetileté dítě. To se sebere a bez dovolení rodičů běhá špatně oblečené venku na mrazu. Odpoledne pozná, že to k ničemu není a vrací se domů. Už ve dveřích se přiznává a omlouvá se rodičům, že neposlechlo a uteklo. Rodiče odpouštějí a netrestají. Mají radost, že se dítě našlo. Ale následkem tohoto hříchu je zápal plic, který si dítě uhnalo. To si měsíc poleží. Ani odpuštění rodičů zápal plic neukrátí.

Každý jsme hříšník a je jen dobře, když si to přiznáme a vyznáme hříchy ve zpovědi. To je ten návrat dítěte domů a omluva (bylo by od dítěte krajně nemoudré, kdyby zůstalo venku a nevrátilo se - byl by s ním konec). Ale skrze odpustky dostáváme šanci, aby se ten zápal plic úplně odstranil, aby se odstranily následky našich hříchů. Pro toho, kdo získá odpustky to znamená, že si nejen ukrátí očistec, ale že se mu snadněji napraví to, co napáchal (i ve vztazích) už teď na zemi.

Odpustky částečné a plnomocné

Protože účelem odpustků je to, aby člověk přilnul víc k Bohu, záleží hodně na stupni zbožnosti, se kterým odpustky získáme. Kdybychom byli skutečně hodně zbožní, pak bychom mohli získat i plnomocné odpustky - to znamená, že by byly odstraněny všechny následky hříchů (buď mých nebo jedné duše v očistci), podle toho s jakým úmyslem jsem odpustky získával. Častěji se nám asi podaří získat odpustky částečné, ale ani ty nejsou vůbec k zahození, i ty se velmi hodí.

Má to cenu vysvobozovat duše z očistce?

Většinou asi budeme chtít získat nejprve odpustky každý sám pro sebe. Pro nás samé je však výborné vysvobodit klidně i neznámou duši z očistce. Tím se ta duše dostane do nebe a tam jsou svatí. To znamená, že bych měl v nebi svého svatého. A nemusíme se bát, že svatý zůstane něco dlužen. Přímluva svatých má velkou váhu. Na jejich přímluvu se dějí i zázraky (i v této době i  v naší oblasti). Mít svého svatého v nebi, to je výhra.

Podmínky, které je třeba splnit pro získávání odpustků

K tomu, aby někdo získal odpustky, je třeba splnit 5 podmínek. Sám jsem nikde takto přehledně podmínky pro získání odpustků nenašel, ale myslím si, že je dobré, když každý bude vědět, co je třeba:

1. Mít úmysl odpustky získat

2. Být v milosti posvěcující po sv. zpovědi, bez zalíbení ve hříchu

3. Přijmout ten den svaté přijímání

4. Pomodlit se nějakou modlitbu na úmysl svatého otce

5. Udělat odpustkový úkon

Připomínám, že v tom dni, kdy chceme získat odpustky bychom se měli po celý den snažit žít svatě, abychom si to nepokazili hříchem.

Co když nemohu splnit všechny podmínky?

Tak splň aspoň to, co můžeš, protože tak se získají odpustky částečné a i to už má velkou hodnotu. Tento rok by bylo škoda promeškat kterýkoliv den, kdybychom nesplnili to, co je v našich silách.

Nyní podrobněji k jednotlivým podmínkám:

1. Mít úmysl odpustky získat

Je třeba vzbudit úmysl, pro koho chci odpustky získat. Zároveň je vhodné si uvědomit, že se skrze odpustky chci zbavit všeho, co mě vzdaluje od Boha a že chci, aby vzrostla moje láska k němu.

2. Být v milost posvěcující

Kdo chce splnit tuto druhou podmínku, zajde ke svaté zpovědi, upřímně se vyzná a snaží se vyvarovat hříchu. Pokud chci získat denně odpustky, není nutné, chodit denně ke svaté zpovědi. Předpokládá se, že by člověk aspoň pár dnů mohl vydržet bez vážnějšího hříchu. Ale naopak, pokud by někdo tušil, že udělal vážnější hřích, ať nic neodkládá a přijde ke svaté zpovědi klidně i hned druhý den. Svaté zpovědi se nikdo bát nemusí. Povzbuďte, prosím, i druhé, případně jim pomozte udělat rozhodující krok.

3. Přijmout svaté přijímání

Ten den, kdy chci získat odpustky mám zbožně přistoupit k svatému přijímání. To znamená, že se zúčastním buď mše svaté nebo bohoslužby slova. Pro toho, kdo pochopí cenu a význam odpustků nebude těžké zajet na mši svatou i do jiné obce a samozřejmě jen stěží by vynechal bohoslužbu ve všední den (a to vůbec nemluvím o nedělní bohoslužbě). Nemůže-li jít někdo ke skutečnému svatému přijímání, ať přijme pána Ježíše alespoň duchovně. Jedná se o to vzbudit touhu po Ježíši a pak ho krátce v duchu přivítat. Není to sice totéž jako svaté přijímání skutečné, ale částečně to může mít obdobný dopad.

4. Modlitba na úmysl svatého otce

Odpustky mají přispět také k tomu, aby vzrostla u toho, kdo je získává, sounáležitost s Církví. Modlitba na úmysl svatého otce také předpokládá spoluzodpovědnost za to, jak to s Církví vypadá a zájem o to, o co se Církev snaží. Tuto čtvrtou podmínku pro získání odpustků je možno vykonat kdekoliv, stačí se pomodlit jakoukoliv modlitbu (zvlášť se doporučuje Věřím v Boha).

5. Odpustkový úkon

1. a 2.11. je to návštěva kostela (mše svatá) od 1. do 8.11. je to návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé

(c) 2005-2023 Farnost Žleby