Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 12. října 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý14. října
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa15. říjnasv. Terezie od Ježiše
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a P. Rudolfa Rykýře
Pátek17. říjnasv. Ignáce Antiochijského
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota18. říjnaSvátek sv. Lukáše
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2008
všeobecný:
Aby Synod biskupů přispěl všem, kteří jsou pověřeni hlásáním Božího slova, k odvážnému předávání víry ve spojení s celou církví.
misijní:
Aby se skrze propagaci Papežského misijního díla veškeré křesťanské společenství zapojilo do univerzálního poslání církve.
národní:
Aby ve školních třídách žáci a studenti pěstovali přátelské vztahy bez závisti, sobectví a šikany.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 19. října 2008

Milí přátelé,

jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti: „Lidé bydlí v chatrčích z trávy, nosí roztrhané šaty a jsou velmi chudí. Pitná

voda stačí jen pro 30 % obyvatel a vodou se šíří nakažlivé nemoci jako je cholera a úplavice. Kvůli nedostatku jídla jí většina jen 1x denně. Hygienická zařízení jsou na ubohé úrovni, děti nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky.

Míra negramotnosti je obrovská. Žáci odchází z vyšších tříd kvůli brzkým sňatkům, těhotenství, osiření a dětské práci. Nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS.“¨

Dopis, ze kterého jsem citoval, je z míst, kam i my přispíváme, a potvrzuje opravdovou důležitost pomoci potřebným. U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý otec Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své misijní poslání, které zůstává absolutní prioritou a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné. Říká: „Drazí bratři a sestry, kéž oslava Světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Rok svatého Pavla nám dává možnost podívat se na zkušenost sv. Pavla a pochopit, že misijní činnost je odpovědí na lásku, kterou nás Bůh miluje.

Nemohu se nezmínit s opravdovou vděčností o přispění Papežských misijních děl k evangelizačním aktivitám církve. Děkuji jim za podporu, kterou poskytují všem komunitám, zvláště těm novým. Z misionářského hlediska jsou efektivním nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu a utvářejí společenství osob a majetku mezi rozličnými částmi mystického těla Kristova.“ Slova Sv. otce jsou poděkováním Vám, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete svoji lásku k misiím. Vaše dary z Misijní neděle pro Dílo šíření víry se podílí na realizaci asi 6.000 projektů a podporují katechety, opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a řeholních domů, pastoraci, hlásání evangelia, pomoc misionářům apod. Chci Vám upřímně poděkovat i za vzrůstající podporu bohoslovců v misiích a životně nutnou pomoc pro téměř 80 tisíc dětí. Je úžasné, že jste skrze Papežská misijní díla v loňském roce věnovali přes 26 milionů Kč. Díky Vaší štědrosti jsme poslali finanční prostředky např. do Ugandy, Rwandy, Bangladéše, Malawi, Indie a Papuy-Nové Guiney. Chudí z misií jsou Vám nesmírně vděčni a denně se za Vás modlí. Sv. otec nás prosí: „Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi lidmi.“ Stejně jako Sv. otec svěřme všechno misijní dění Pánu a přímluvě Panny Marie, Hvězdy evangelizace, a udělejme všechno pro to, aby i u nás platilo, že misie jsou věcí lásky.

P. Jiří Šlégr

národní ředitel PMD

(c) 2005-2023 Farnost Žleby