Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 7. září 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý9. září
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa10. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek12. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy a Ludmilu Černíkovou
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za rodinu Ševčíkovu a Honovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2008
všeobecný:
Aby křesťané obhajovali práva těch, kteří museli opustit domovy kvůli válce nebo pronásledování.
misijní:
Aby každá křesťanská rodina rozvíjela hodnoty lásky a společenství a evangelizovala s citlivostí a otevřeností k potřebám bližních.
národní:
Aby ve studijních programech škol a v péči rodičů měla náboženská výchova své nezastupitelné místo.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Sbírka na církevní školství v královéhradecké diecézi

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce 2008/2009, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme

sbírku na podporu církevního školství v naší královéhradecké diecézi. Prostředky, které jsou při sbírce shromážděny, doplňují mezeru, která vzniká ve financování církevních škol proto, že ne všechny jejich potřeby jsou hrazeny ze státního rozpočtu. V naší diecézi fungují následující církevní školy: základní a mateřská škola v Hradci Králové, základní škola v Borohrádku, gymnázia v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči a dívčí internát v Hradci Králové. Tato zařízení nabízejí svým žákům výchovu a vzdělání v křesťanském duchu, v atmosféře lásky a otevřenosti i pro duchovní rozměr lidského života. Církevní školy se výraznou měrou podílejí na evangelizačním a misijním poslání církve, neboť pro mnoho žáků představují první kontakt s náboženstvím a křesťanskými hodnotami. Bližší informace k našim školám je možné najít na webových stránkách Biskupství královéhradeckého a na stránkách jednotlivých škol.

Prostředky, které přinese tato sbírka, budou – stejně jako v loňském roce – použity na opravy a modernizaci školních budov a učeben, na výchovně vzdělávací projekty, na sociální fond pro nemajetné studenty a na provoz školního mikrobusu Emánek.

Prosíme o vaši štědrou velkodušnost i o modlitbu, aby naše školy v duchu evangelia

pomáhaly vytvářet civilizaci pokoje, spravedlnosti a lásky.

Sbírka v letošním roce se koná 14. září při všech nedělních bohoslužbách.

Mons. Josef Socha   X  Mons. Dominik Duka, OP

generální vikář   biskup královéhradecký

Rozdíl mezi statickou a dynamickou vírou - krize víry

Jak všichni víme, má víra různé podoby. Máš Ty nějaké vlastní základní rozlišení?

Víra je přijatý dar, je prostorem, do kterého člověk svobodně vstupuje, prostorem, v němž se vytváří vztah, jenž člověka obohacuje o duchovní dimenzi jeho existence.

Profesor Baumgartner rozlišuje z psychologického hlediska kritéria zdravé víry a patologické religiozity. Já nadto rozděluji víru z čistě praktických důvodů do dvou kategorií. Víru podle stavu - živou, mrtvou, v agónii, a podle vztahu - statickou a dynamickou.

Jaký je rozdíl mezi statickou a dynamickou vírou?

Dva lidé mohou žít v jednom bytě buď vedle sebe, nebo spolu. Žijí-li vedle sebe, oba věří, že jsou, že existují. Žijí-li spolu, věří si navzájem.

Statická víra znamená, že věřím v Boží existenci, ale v mém životě se to nijak neprojevuje; dynamická víra s sebou nese proměnu možnosti v uskutečnění - pohyb. Statická víra přichází málokdy do krize, protože si neklade otázky. Dynamická do krize přijít může, protože její součástí je kladení si otázek. Může být jednou slabší a jindy silnější, mohou v ní nastat i různé pochybnosti, protože ty patří k živé a pevné víře.  (www.vira.cz)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby