Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023







Farní inFormace
- 8. června 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý10. června
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Antonína Pecinu, manželku a syna Jaroslava
Středa11. červnasv. Barnabáše, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek13. červnasv. Antonína z Padovy
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota14. června
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Křest Matěj Holý
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Ševčíka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Musila, manželku, Aloise Vebra, manželku a dva syny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2008
všeobecný:
Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali jeho lásku všem, se kterými se setkají.
misijní:
Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Quebecu vedl k většímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
národní:
Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Jak najít společnou řeč mezi vnuky a prarodiči?

Zeptejte se vnuků, jak zacházet s počítačem

Mám tři vnuky, se kterými se vídávám poměrně často. Syn mi vždycky říká, že na rozdíl od něj mají jeho děti možnost poznat prarodiče, ale myslím, že trochu přehání. Někdy nevím, o čem s kluky mluvit, a také nerozumím jejich řeči. Když si začnou povídat o mobilech, počítačích apod., jsem v koncích. Co bych mohl pro lepší porozumění udělat? (S. K.)

Pokud mají vnuci možnost navštěvovat svého dědečka a trávit čas společně a v dobré shodě, je to skvělá příležitost k harmonickému propojení tří generací. A protože tak mohou prarodiče sdílet se svými potomky vzpomínky a zkušenosti z časového rozmezí někdy až tří čtvrtin století, ba i delšího období, neodejde s nimi ani všechno, co pro ně samotné bylo objevným dobrodružstvím. V jejich vyprávění mají šanci ožít situace, zážitky a poznatky, které zažívali ve vzdálených dobách mládí. Vnoučata tomuto vyprávění ráda naslouchají, pokud jsou ovšem svými prarodiči také brána vážně, a to i ve svých zájmech a zálibách!

Současný svět zahlcený informacemi by se zanedlouho stal nepřehlednou džunglí, nebýt tzv. nových technologií. Patří k nim i mobily, o kterých píšete. Právě vaše generace seniorů má velkou šanci využít přirozených vlastností dětí i mladých lidí. Když poprosíte vnuky, aby vás naučili zacházet s mobilem, zeptáte se například, jak funguje počítač, co všechno si lze přečíst na internetu a jak posílat elektronickou poštu, určitě budou rádi, že mohou prarodiče také poučit, a obvykle začnou ochotně komunikovat. Odtud už je jen krok k tomu, abychom je mohli navigovat (ne mentorovat) k hodnotným tématům poznání a sami zjistili, že jsme duševně mladí a dokážeme technické vymoženosti zvládat jako pomůcku k předávání dobrých poselství. Z takových setkání pak odcházejí obě strany obohacené.

Řada prarodičů se o rozšiřování svých výchovných a komunikačních možností snaží. Vzpomínám např. na jednu starší dámu, která se přenesla přes nekonečné týdny na nemocničním lůžku právě díky tomu, že se naučila posílat mobilem textové zprávy a povídat si tak se svými vnučkami. Hledáním společné řeči s potomky můžeme přispět k jejich správné životní volbě, jak nás nabádá sv. apoštol Pavel ve svém listě Kolosanům: Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte nového, který se obnovuje k správnému poznání, aby se podobal svému Stvořiteli.  (MUDr. A. Havlicová KT 8/2004)

Modlit se při katechezi vlastními, nebo přejatými slovy?

První otázka: je vůbec takto daná alternativa správná? Je zřejmé, že je třeba užívat obou možností a to podle situace a podle schopností zúčastněných. Katecheta by ovšem měl být schopen obojího.

U dětí bude záležet na věku: u předškoláků a v nízkých ročnících to může být snadné, u starších (12 let) možná zcela nevhodné - ti si potřebují chránit svá osobní tajemství. Později to opět bude možné. Pokud jde o modlitby přejatými slovy (předem a trvale formulované modlitby), je správné a důležité je používat a je třeba vymyslet takové postupy, aby bylo co nejmenší nebezpečí, že děti modlitby jen bezmyšlenkovitě odhrkají. Například tak, že každou část modlitby svěříme jiné skupině dětí, nebo tak, že dlouhou modlitbu rozdělíme na kratší části apod. V každém případě by se děti měly postupně naučit modlit jak vlastními tak přejatými slovy. Katechetická výuka a práce by se neměla nikdy omezit trvale jen na jednu z obou forem. Naučit se základní modlitby nazpaměť poskytuje nezbytnou oporu pro život modlitby, je však důležité vést k tomu, aby se prožíval jejich smysl.

P. ing. Aleš Opatrný

(c) 2005-2023 Farnost Žleby