Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 1. června 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle1. června9. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý3. červnasv. Karla Lwangy
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa4. června
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Petr Zoubek, *1948
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek6. června
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby výstav Nejsvětější svátosti, adorace, eucharistická oběť
Sobota7. června
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2008
všeobecný:
Aby všichni křesťané prohlubovali své přátelství s Kristem a předávali jeho lásku všem, se kterými se setkají.
misijní:
Aby Mezinárodní eucharistický kongres v Quebecu vedl k většímu pochopení Eucharistie jako srdce církve a zdroje evangelizace.
národní:
Aby se kněží stále více posvěcovali skrze slavení Eucharistie a službu bližním.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Mozaika 2008

Mnohým z vás již určitě padl do oka modrý plakátek s nápisem Mozaika 2008. Jedná se o aktivitu, která chce z kamínků modliteb a malé pomoci poskládat nádherný obraz naší církve, která je v síle Ducha svatého společenstvím, kde má jeden o druhého opravdový zájem.

Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je podpořit setkání české a slovenské mládeže ActIv8 na Velehradě (očekává se účast 10 000 mladých) ve spojení se Světovými dny mládeže v Sydney. Sbírka je realizována prodejem kartiček, zobrazujících sedm darů Ducha svatého, v ceně 50 Kč ve farnostech, kostelech a dalších společenstvích. Do sbírky je možné se zapojit koupí kartičky mozaiky nebo pomocí s prodejem kartiček, ale také modlitbou za mládež, např. oficiální modlitbou za setkání ActIv8.

Mozaika 2008 má své oficiální webové stránky www.mozaika2008.cz na kterých je možno získat bližší informace a také sledovat aktuální stav vybrané částky (ten najdete i na druhé straně Katolického týdeníku). Sbírka potrvá až do 31.7.2008.

Cílem této aktivity není jen snaha materiálně podpořit setkání, ale také podnítit věřící k modlitbě za mládež a celé církevní společenství. Pokud se spojíme a podpoříme dílo, které se chystá, mladí lidé budou mít odvahu se skrze tuto modlitbu a oběť vydat do Boží služby s dary jeho Ducha.

Aneta Hrabovská

Pozn.: Účet sbírky: ČSOB, a.s. číslo účtu 219759054/0300. Mozaika 2008 je veřejná sbírka registrovaná podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

Modlitba za ActIv8

Ve jménu Otce, který nás obdařuje láskou skrze svého Syna a který nás darem Světových dnů mládeže zve k aktivnímu životu víry ve společenství církve,
i Syna, který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby nám přinesl uzdravení a milosrdenstv, a který nás učí nést naše kříže s odvahou a nadějí,
i Ducha Svatého
, který proměňuje naše srdce a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista až na konec země.

Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad přinese požehnání do života mladých lidí a podnítí je k obrácení, aby na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou našli spásu.
Amen.

K zamyšlení:

Mnozí mladí lidé si myslí, že když se rozhodnou pro Krista a konvertují, nemůže se jim už nic přihodit a vyhnou se všem krizím. Však jim v tom víra pomůže. Takoví odvážlivci přeskočí svou realitu, především neberou vážně své tělo. A neuváží, že nejsou jen lidmi nebe, nýbrž také lidmi země. Můžeme stoupat k Bohu jen tehdy, máme-li odvahu sestupovat do své reality, do šera svého stínu. Rozhodnutí pro Boha, které učiníme jako mladí lidé, musíme pronést výšinami i hlubinami všedního života a rozličných věkových etap a vždy je znovu ratifikovat.  (Anselm Grün)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby