Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. května 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle11. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý13. května
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa14. květnaSvátek sv. Matěje, Apoštola
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Pátek16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
Sobota17. května
14:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Křest Miroslav Schüller (P. V. Horák)
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice poutní za osadníky a májová pobožnost
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav poutní eucharistická oběť a májová pobožnost
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle18. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní za rodinu Rosičkovu ze Zehub a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2008
všeobecný:
Aby křesťané mohli užívat knihy, umění a sdělovací prostředky ve prospěch kultury, která obhajuje hodnotu lidské osoby.
misijní:
Aby Panna Maria, Královna apoštolů, provázela svou mateřskou péčí misionáře, jako na počátku církve provázela apoštoly.
národní:
Aby studentům a pedagogům v čase maturitních a státních zkoušek nechyběla pomoc Ducha svatého.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Duch svatý je silou... I pro tebe!

Milost Ducha svatého se právem nazývá „silou“, neboť ti, kteří ji přijímají, se stávají silnějšími než všechna protivenství tohoto světa. Kdo se totiž mohl více považovat za slabé lidi, ne-li apoštolové? Vždyť je psáno, že v hodinu, kdy byl Ježíš zajat, jej všichni opustili a rozprchli se. Když je však naplnila moc Ducha, vidíme jasně, že byli naplněni novou silou.

Duch svatý proměnil jejich slabost v sílu, projevující se nevýslovnou láskou. Síla Ducha svatého přemohla strach, zvítězila nad protivenstvím, výhružkami a mučením a těm, na které sestoupila, se dostalo nadpřirozené odvahy vést duchovní boj do té míry, že se uprostřed trestů, mučení a protivenství nebáli, ale naopak jásali. (Řehoř Veliký)

Bůh nám nedal ducha bázlivosti,

nýbrž ducha síly,

lásky a rozvahy... (2 Tim 1,7)

Každý má v druhých to, co sám neobdržel

Náš stvořitel a Pán vše uspořádal tak, že když se chce někdo vyvyšovat pro dary, které obdržel, musí se zároveň pokořit pro ctnosti, které nemá.

Když tedy Bůh někoho vyvyšuje pro milost, kterou mu dal, další milostí jej ale podřizuje někomu jinému. Bůh tedy vše uspořádal tak, že všechno je všech a díky požadavku lásky se to, co má jednotlivec, stává vlastnictvím ostatních. Každý totiž má v druhých to, co sám neobdržel.

Proto mají všichni nabídnout své dary těm, kteří nebyli obdařeni. Apoštol Petr k tomu říká: „Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů, jako dobří správcové rozmanité Boží milosti“ (1 Petr 4,10).

Každému je dán

zvláštní projev Ducha

ke společnému prospěchu (1 Kor 12,7)

(Podle Řehoře Velikého)

Z internetové diskuse:

Dobrý den, jak byste mi prosím jednoduše vysvětlil a popsal bytost Ducha svatého. Nějak nemůžu porozumět té tzv. trojici. Děkuji. Viktor L.

ThDr. Michael Slavík Mons.:

Přiznám se, že ani já Trojici nerozumím. Říkáme, že je to tajemství nikoliv proto, že bychom se chtěli vymlouvat, ale přesahuje to naše intelektuální schopnosti. Můžeme to však na určitých obrazech přiblížit. Ducha svatého vnímám jako proudící lásku mezi Otcem a Synem. V lidském životě to lze zobrazit, jako když muž miluje ženu a žena miluje muže a jejich láska dostává podobu nové osoby dítěte. V prostředí jedné lásky žijí tři osoby.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby