Farnost Žleby
Dnes: sv. Pavla Mikiho a druhů, 5. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 6. dubna 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Procházkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Sobota12. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle13. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Havelkovy a Koudelovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2008
všeobecný:
Aby křesťané ve složitých situacích dnešní společnosti hlásali svým životem Kristovo vzkříšení jako zdroj naděje a pokoje.
misijní:
Aby budoucí kněží v mladých církvích byli více duchovně formováni k hlásání evangelia jejich národům.
národní:
Aby se pro mnohé rodiče stal prospěch rodiny přednějším, než výhodná pracovní místa.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ

KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU 6.4. – 13.4. 2008

TÉMA: „POVOLÁNÍ VE SLUŽBĚ CÍRKVE – MISIJNÍ POSLÁNÍ“

Drazí bratři a sestry, každoročně se na pozvání Svatého otce koná Světový den modliteb za povolání. Je to výroční ozvěna Ježíšových slov: “Žeň je hojná, ale dělníků málo, proste Pána žně…“ Toto Ježíšovo slovo nás všechny jasně zavazuje; samozřejmě ne pouze jedenkrát za rok a ne pouze při oficiálních celosvětových modlitebních dnech za povolání, ale každý den, doma, v rodinách, ale i v osobních modlitbách. Takto se může každý nepřímo zúčastnit získávání povolání pro církev. Všichni jsme spoluzodpovědni za církev a její budoucnost…

Pro letošní světový den modliteb vybral Svatý otec název: “Povolání ve službě církve – misijní poslání“. Všimněme si dvou věcí: je tu řečeno „za povolání“, ne pouze „za kněžská a řeholní povolání“, ale za všechna misijní povolání nebo lépe řečeno za „všechna povolání v misijní službě církve“. V dalších odstavcích pak papež připomíná různé druhy „poslaných“ na pole Božího království: apoštoly, učedníky, kněze, muže a ženy, kteří „pohnuti působením Ducha sv. si volí radikální způsob života podle evangelia“. Má na mysli řeholníky a řeholnice patřící do různých institutů, které Duch sv. v dějinách církve vzbuzoval. K nim musíme přiřadit velké zástupy osob, které zasvěcují svůj život Bohu v různých moderních „řádech“, tzn. v moderních církevních hnutích, schválených církví. Duch sv. je vyvolal v život pro obnovu církve dnes. Jan Pavel II. o nich mluvil jako o prozřetelnostním jevu dnešní církve. Je jich více než 150. Jejich členové žijí Boží slovo a vydávají o něm svědectví svým každodenním životem tam, kam jsou postaveni. Je jich hodně přes milion.

Přitom si uvědomujme, že misijní práce v církvi nejsou jen nějaké oficiální aktivity, které dělají kněží a řeholníci. Žádný pokřtěný si nemůže ponechat obdržený dar víry jen pro sebe, musí jej dávat dál, především svědectvím svého života z evangelia. A to není málo. To je kromě modlitby za práci těch, kdo jsou přímo ve službě církve, základní povinností všech pokřtěných. A pak je tu veliká síla církve – nemocní a trpící, kteří spojují své každodenní bolesti a trápení s utrpením Kristovým a obětují je za všechny, kdo jsou v misijní službě církve.

Za všechny osoby, které přijaly povolání v přímé službě církve a zasvěcené misijní službě v Božím království, se v tyto dny modleme. A přitom pamatujme: my můžeme velmi intenzivně rozsévat, ale růst dává Bůh…

Kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský

Nic mě nebaví

Současný způsob života nás vnitřně zabíjí

Záplava zboží a silných zážitků na nás útočí ze všech stran! Současná civilizace nás připravuje o přirozenou schopnost žasnout a nadchnout se. Zkušenost blahobytu nám nepřináší, ani nezaručuje pocit štěstí. A navíc ještě snadno vyvolává pocit přesycenosti. Ta má za následek psychické nechutenství a únavu.

Často nás nudí naše práce, studium, rodina, média, umění i náboženství. Snažíme se prožít určité vnitřní oživení. Probudit v sobě chuť. Hledáme stále silnější a rafinovanější prožitky. Jenže i ty nás po nějaké době začínají unavovat.

Jakkoli nám konzumní přejídání poskytuje chvilkovou úlevu, ve skutečnosti nás vnitřně ubíjí. A často z něj vyrůstají deprese i agresivní sklony. Zapomínáme: Nejen z chleba živ je člověk (Lk 4,4).

(podle Józefa Augustyna)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby