Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. února 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle10. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Františka Mikeše
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý12. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa13. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek15. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota16. února
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb Blažena Soukupová, *1914
16:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Josefa Webra, rodinu Webrovu a Musilovu
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle17. února2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu Rakašovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hod.
Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2008
všeobecný:
Aby mentálně postižení nebyli vytlačováni na okraj lidské společnosti, ale s pomocí druhých byli respektováni a žili v důstojných podmínkách.
misijní:
Aby Instituty zasvěceného života v misijních zemích, věrny evangelijním radám, hlásaly Krista ve všech krajinách světa.
národní:
Aby bohatší farnosti našich diecézí byly solidární s malými farnostmi v pohraničí a dokázaly je podporovat.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Co je a co není obrácení

Co je konverze, obrácení?

Ježíš nás vybízí: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Upřímná touha po Bohu nás vede k odmítání zla a ke konání dobra. Naše pravé štěstí spočívá v přebývání v Bohu (srv. Jan 15,3). Z tohoto důvodu On sám provází naše snahy o konverzi. Co je to vlastně konverze, obrácení? Obrátit se znamená hledat Boha, jít s Bohem a chápavě následovat učení Ježíše Krista.

Co obrácení není?

Obrácení není snaha o bezduchou seberealizaci. Člověk totiž není architektem svého věčného určení. Nejsme to my, kdo jsme učinili sami sebe. Máme vyšší určení. Mohli bychom říci, že konverze spočívá v tom, že se nepovažujeme za stvořitele sebe samých. Konverze spočívá v tom, že přijímáme závislost na Bohu, našem pravém Stvořiteli, závislost na lásce.

NEnásledovat jen vlastní úspěch, který pomíjí

Obrátit se neznamená následovat jen vlastní osobní úspěch, který pomíjí. Obrátit se znamená opustit každou lidskou jistotu a jednoduše v důvěře následovat Pána. Kdo se od něj nechá získat, nemusí se bát, že svůj život ztratí. On nás totiž miluje a na kříži za nás vydal sebe samého. Ztratíme-li svůj život z lásky, nalezneme jej!

(Benedikt XVI.)

Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš!

Pomíjivost, ano, to znamená popel! Pomíjivost naši, ne pomíjivost druhých. Naši, mou! Mluví se o mém zániku, když mě kněz na počátku postu dělá znamení kříže na čelo popelem z kdysi svěže zelených ratolestí od loňské Květné neděle.

Všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv, nářadí a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i zvíře ve stáji. Ruka, kterou píšu, i čtoucí oko a celé mé tělo. Lidé, které jsem miloval, lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, malým, opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno...  (Romano Guardini, O posvátných znameních, str. 28)

+ Liturgické údobí postní doby, jež připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, je pro každého pokřtěného mocnou výzvou k obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení Velikonoc, slavné památce spásy.

Byl to Duch, který vedl Krista do pouště (srv. Lk 4,1), aby tam byl pokoušen ďáblem. I křesťan, jehož vnitřní život řídí týž Duch, kterého přijal ve křtu a při biřmování, je povolán, aby denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní doba je příhodný čas pro hlubokou prověrku vlastního života ve světle Božího slova.        (Jan Pavel II.)

+ Zkus v postní době ze svého života něco odstranit, co ti bere čas a co není tak důležité a potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha...

(P. Aleš Opatrný)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby