Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 25. listopadu 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Caisovy, syna Stanislava a dceru Annu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní eucharistická oběť
Úterý27. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa28. listopadu
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek30. listopadusv. Ondřeje
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
-----------------------------------1. adventní týden------------------------------------
Neděle2. prosince1. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 16:30 hod.
Žleby - farapátekod 18:00 hod.
Bratčičeneděleod 16:30

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2007
všeobecný:
Aby se lidská společnost pečlivě starala o postižené AIDS, zvláště o děti a ženy, a církev jim pomohla k prožití toho, že je Bůh miluje.
misijní:
Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích, pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
národní:
Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají do kostelů, nalezli bratrské přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

List biskupů k homiletickému projektu Učící se církev

Následující text listu biskupů, schváleného na říjnovém plenárním zasedání ČBK, k homiletickému projektu Učící se církev, který začne 1. nedělí adventní t. r. (2. prosince 2007) přečtěte v rámci ohlášek (ne místo kázání) některou neděli před 1. nedělí adventní (18. nebo 25. listopadu 2007):

Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti!

Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam homilie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo povzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo vyplývá, že jejich poslání je hlásat, zvěstovat a učit. Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný UČÍCÍ SE CÍRKEV. Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak seznámíme postupně se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus katolické církve. Je nyní před námi dlouhá cesta, jak probudit, oživit a obohatit svou víru. Věta apoštola Pavla: „Vím, komu jsem uvěřil!“ zavazuje i nás, abychom přijali Kristovo učení a pravdy víry v celistvém a plném poznání. Věříme, že touto cestou nám Duch Svatý pomůže v růstu naší víry a lásky, bez níž by i naše snaha o evangelizaci stála jen na chabých základech. Tento krok vyžaduje ochotu a odhodlanost nás všech. Klade nároky jak na kazatele, aby se v přípravě homilií rádi a cílevědomě podřídili této službě Slova, tak i na věřící, aby při kázání zaujali postoj pozorného naslouchání. Budeme se snažit uvědomit si a zapamatovat všechny podstatné pravdy naší víry, abychom je mohli uvádět do vlastního života a obhájit ve světě plném duchovního tápání a dezorientace. V den slavnosti hlavního patrona naší země svatého Václava jsme slyšeli biblickou výzvu: „Počátkem moudrosti je zcela upřímná snaha poučit se, chtít se poučit je láska k ní…“ (Mdr 6,17). Tato slova nadčasově platí i pro nás: Poznáním Boha poroste i naše láska k Němu, a také přesvědčivá síla našeho svědectví, které o Něm chceme vydávat.

Prosíme Boha za to, aby projekt Učící se Církev byl přijat kněžími, jáhny i všemi věřícími. Jde o naše společné a závazné poslání k Boží slávě a prospěchu Církve.

Vaši čeští a moravští biskupové

(c) 2005-2023 Farnost Žleby