Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 6. května 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za Josefa Jelínka a ten rod, rodinu Vebrovu, manžele Brebisovy a Zelenkovy, Václava a Marii Dastychovy, a májová pobožnost
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P.Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť a májová pobožnost
Úterý8. května
16:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť a májová pobožnost
16:45 hod. fara Žleby přednáška o relikvii „Turínské plátno”
Pátek11. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého Romana Břeně a jeho zetě a májová pobožnost
Sobota12. května
10:30 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí křest Matěj Matz (P. Horák)
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť a májová pobožnost
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť za farníky a májová pobožnost
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle13. května6. neděle velikonoční
7:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka jeho rodiče a sourozence a májová pobožnost
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se sv. přijímáním a májovou (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2007
všeobecný:
Aby se všichni křesťané nechali vést Božím slovem a byli vnímaví pro Boží znamení podle příkladu Panny Marie.
misijní:
Aby měla církevní výchovná zařízení v misijních zemích dostatek dobrých učitelů.
národní:
Aby maminky měly odvahu přijmout děti a dočkaly se na nich radosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Popírá zlo Boží existenci? Často užívaný argument

1/ Ve světě je zlo.

2/ Kdyby byl Bůh, něco by s tím byl udělal.

3/ Nic s tím uděláno nebylo.

4/ Bůh tudíž neexistuje.

Třetí tvrzení není tak evidentní. Tvoří vhodný terč pro silné protiargumenty, protože je samo o sobě dedukcí a potřebuje induktivně podepřít. Lze ukázat, že ve zkoušce pravdivosti a platnosti nemůže obstát, protože odhaluje předpoklady jednotlivce. O tom, zda Bůh existuje, nebo ne, toto tvrzení nic neříká; mluví jen o tom, že kdyby existoval, jednal by ”podle mého”.

Bez ohledu na slabost třetího tvrzení představuje tento typ argumentace ze strany ateistů pro teisty logické dilema. Mohou na ni reagovat několika způsoby. Jejich cílem bude odzbrojit otázku a pak předložit pádnější argumenty ve prospěch Boží existence. Otázka zla je samozřejmě jedním z největších diskusních bodů mezi teismem a ateismem. Dovolte mi předložit zde dvě smysluplné metody, které teisté mohou použít jako východisko:

1. metoda

(1) Ano, ve světě je zlo.

(2) Pokud existuje zlo, musí existovat dobro (problém, který musí ateista vysvětlit).

(3) Jestliže existuje dobro a zlo, pak musí existovat nějaký morální zákon, podle  něhož lze rozsuzovat mezi dobrem a zlem.

(4) Jestliže existuje morální zákon, pak musí existovat i dárce morálního zákona.

(5) Pro teistu to ukazuje na Boha.

S tímto jako východiskem mohou teisté oslabit argument pracující s problémem zla a pak se zabývat předpoklady, o něž se tato argumentace opírá. Mohou ukázat, že některé předpoklady logicky neodpovídají ateistickému světovému názoru. Potom, jako poslední krok, mohou předložit argumenty ve prospěch Boží existence a vysvětlit, co Bůh řekl (a udělal) ohledně problému zla.

2. metoda

(1) Ve světě je zlo.

(2) Na existenci zla a svobody vůle v soustavě milujícího stvořitele není nic rozporuplného.

(3) Ve skutečnosti platí, že pojmy lásky a dobroty jsou bez Boží existence nevysvětlitelné.

(4) Protože člověk prožívá lásku a dobrotu, vypovídá to o Boží existenci.

(5) Proto není nerozumné věřit, že Bůh existuje.

Zde pak teisté zahájí svou argumentaci ve prospěch Boží existence. Ateisté mohou některé z těchto premis zpochybňovat, ale právě takto probíhá dialog složený z argumentů a protiargumentů.

Na toto téma bylo napsáno mnoho výborných knih. Problém zla má mnoho aspektů, jimiž je třeba se zabývat - morální problém, fyzický problém, metafyzický problém atd. Předmětem diskuse bude i otázka ”nejlepšího ze všech možných světů”. Reprezentativní pojednání o problému zla obsahují knihy Problém bolesti od C. S. Lewise a Philosophy of Religion (Filozofie náboženství) od Normana Geislera. Lewis se tímto problémem zabývá v jeho podstatě, Geisler ho rozebírá z filozofického hlediska.

Na předchozích ilustracích jsem chtěl ukázat, že logika má v každé diskusi o Boží existenci velice důležité postavení.

Zpracováno podle knihy: Skutečná tvář ateismu, kterou vydalo NÁVRAT DOMŮ.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby