Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. března 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle25. března5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý27. března
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa28. března
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek30. března
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota31. března
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle1. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 17:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2007
všeobecný:
Abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je milovali a prožívali.
misijní:
Aby se ti, kdo jsou zodpovědni za mladé církve, pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia.
národní:
Aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Rozkvět či úpadek Mariánské úcty

Zdá se Vám modlitba k Panně Marii nemístná, nebo přinejmenším zbytečná?

Nebo se naopak k Marii rádi modlíte a vnímáte, že je potřeba vzdát Matce Boží úctu, která jí náleží?

Jaké je místo Marie v křesťanském životě?

Nedávno vyšla v Karmelitánském nakladatelství zajímavá kniha Mariánských modliteb, kterou uspořádal P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Jejím záměrem je dát do rukou těch, kteří se k Panně Marii rádi modlí, praktickou knihu mariánských modliteb. Těm, kteří mají k tomuto způsobu zbožnosti spíše výhrady, snad pomohou vybrané modlitby světců a přátel Božích, jak se nám zachovaly v tradici církve od prvních staletí až po dnešek. Výběr modliteb je natolik pestrý, že si každý věřící může rozšířit svůj obzor a nalézt pro sebe přiměřený způsob mariánské úcty.

Mnozí z nás vnímají napětí, jímž Mariánská úcta v naší církvi prochází. Na jedné straně velký rozkvět zbožnosti, která je velmi soustředěná na Pannu Marii. Na straně druhé hluboká krize Mariánské úcty. Lidé se na Matku Boží vůbec neodvolávají. Vidí ji jako nebezpečí pro čistotu víry, jako ”nános tradice”, od kterého je třeba se oprostit návratem k evangeliu. Jenomže v tradici církve se nám dochovaly nejen věci časově podmíněné, ale i skutečné poklady víry a cenné zkušenosti předešlých generací. Ty nám pomůžou v chápání místa a poslání Panny Marie v křesťanském životě.

Kolem Marie se apoštolové shromáždili v modlitbě před letnicemi a ona společně s nimi prosila za dar Ducha, kterého sama přijala v plnosti již při zvěstování. Ona nás tedy může uvádět do plného společenství s Bohem v modlitbě.

V úvodu se autor knihy Vojtěch Kodet O.Carm. věnuje se pohledu na Pannu Marii, která uvádí do chvály a na Marii, přímluvkyni celého lidského pokolení. Zmiňuje též modlitby”zasvěcující”, jako místo dokonalé obnovy křestních slibů, sebedarování se Kristu ve spojení s Marií. Část úvodu je věnována historickému vývoji Mariánské úcty a Mariánských modliteb v liturgii.

Knihu tvoří soubor Mariánských modliteb, které autor uspořádal do pěti částí.

I. Nejznámější mariánské modlitby, antifon a hymny (česky a latinsky)

II. Mariánské modlitby k různým příležitostem

III. Růžence, litanie, pobožnosti

IV. Mariánské modlitby světců a přátel Božích

V Liturgické modlitby a hymny křesťanského Východu

(z knihy Mariánské modlitby)

Liturgický rok

Osm dní před Velikonocemi se slaví Květná neděle: připomínáme si Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma a nasloucháme pašijím, tj. evangeliu o utrpení Páně. Posvěcené ratolesti (v našich zemích tzv. kočičky z vrby jívy), které si odnášíme z kostela domů a dáváme si je za kříž nebo za svatý obraz, nám připomínají, že se máme hlásit ke Kristu nejen ústy, ale i životem.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby