Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 18. března 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle18. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí19. březnaSlavnost sv. Josefa
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa21. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek23. března
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota24. března
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Biblické setkání (mše svatá, katecheze, křížová cesta a adorace)
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle25. března5. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhypondělíod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2007
všeobecný:
Abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je milovali a prožívali.
misijní:
Aby se ti, kdo jsou zodpovědni za mladé církve, pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia.
národní:
Aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Napsáno o postní době.

* Liturgické údobí postní doby, jež připomíná čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, je pro každého pokřtěného mocnou výzvou k obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení Velikonoc, slavné památce spásy.

Byl to Duch, který vedl Krista do pouště (srv. Lk 4,1), aby tam byl pokoušen ďáblem. I křesťan, jehož vnitřní život řídí týž Duch, kterého přijal ve křtu a při biřmování, je povolán, aby denně, podporován Kristovou milostí, čelil boji o víru. Postní doba je ”příhodný čas” pro hlubokou prověrku vlastního života ve světle Božího slova. (Jan Pavel II.) /KT 10-98/

* Zkus v postní době ze svého života něco odstranit, co ti bere čas a co není tak důležité a potřebné. A do uvolněného prostoru vpusť Boha... (P. Aleš Opatrný)

* Postní doba je od nejstarších dob chápána jako příprava na velikonoční tajemství. Po celou dobu postní se katechumeni připravovali na přijetí křtu, kterého se jim dostalo o velikonocích, a celá obec věřících prožívala s nimi tuto přípravu. (Podle R. Dacíka OP)

* Postní doba

- nejen chlebem živ je člověk

- ušetřené peníze za jídlo dát jako almužnu

- očekávání nového, staré končí

- držím se zpět, aby měl prostor Bůh

- čas Boží přízně, ale i pokušení

- cesta zjednodušení života

* Pamatuj člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš!

Pomíjivost, ano, to znamená popel! Pomíjivost naši, ne pomíjivost druhých. Naši, mou! Mluví se o mém zániku, když mě kněz na počátku postu dělá znamení kříže na čelo popelem z kdysi svěže zelených ratolestí od loňské Květné neděle.

Všechno se změní v popel. Můj dům, můj oděv, nářadí a peníze; les, pole i louka. Pes, který mne provází, i zvíře ve stáji. Ruka, kterou píšu, i čtoucí oko a celé mé tělo. Lidé, které jsem miloval, lidé, které jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál. Co se mi na zemi zdálo velikým, malým, opovrhovaným, všechno se změní v popel, všechno... (Romano Guardini, O posvátných znameních, str. 28)

* Doba postní začíná Popeleční středou a končí Velikonočními svátky. (Na Zelený čtvrtek) Na Popeleční středu a na Velký pátek platí přísný půst. (Půst od masa a újma v jídle).

V postní době by mělo dojít k obnově našeho života. Uvědomění si a přiznání Boží velikosti, krásy a dokonalosti. Je dobou uvědomění si toho, že jsme k tomuto Božímu obrazu stvořeni a obnovováni. Proto je i dobou uvědomování si naší velikosti, krásy a dokonalosti v závislosti na Bohu. Ale i vlastní hříšnosti, slabosti a nedokonalosti při našem životě bez Boha.

Tyto kroky jsou důležité pro otevření svého srdce Pánu, pro naši obnovu a vyzdravění.

Je třeba zvážit, zda jsem ochoten vzdát se právě toho, co mi nejvíce svazuje ruce a vydat se cestou, třeba i zásadní změny v mém životě.

* Křesťanská tradice vyzývá ke čtyřicetidenní postní přípravě na velikonoce, ve kterých jsou obnovovány křestní sliby. V postní době jsme odpradávna zváni k ”postu, modlitbě a almužně”, tedy ke ”skutkům pokání”.

Postem se nemíní jen zdrženlivost v jídle a jiné projevy ”sebekázně” (zřeknutí se přílišných zábav apod.), ale hlavně zřeknutí se všeho toho, co je v našem životě zbytečné, postradatelné a překážející. Všech nadbytečných a přebytečných ”zátěží”

Almužnou se míní pomoc všem potřebným. A to nejen ze svého majetku!

www.pastorace.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby