Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 25. února 2007 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle25. února1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý27. února
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa28. února
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek2. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota3. března
15:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí za rodinu Novotných a Horkých
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle4. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 16:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 16:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2007
všeobecný:
Abychom pozorněji naslouchali Božímu slovu, o něm uvažovali, je milovali a prožívali.
misijní:
Aby se ti, kdo jsou zodpovědni za mladé církve, pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia.
národní:
Aby užívání internetu vedlo k duchovnímu rozvoji.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Týrání lidí není křesťanství

aneb Sebezapírání není cílem samo o sobě

Týrání lidí není v programu křesťanství

Postní úvahy používají slova ”askeze”. Nemějme strach z tohoto cizího výrazu. Není určen pouze pro přítmí mnišského kláštera. Česky bychom mohli říci: cvičení, úsilí o vyváženost, mravní dokonalost. A to se dozajista týká každého z nás. K onomu ”cvičení” však nepřistupujeme se slepými náboji. Právě naopak. Pravý půst vyhrocuje situaci ”naostro”. Zaznamenané ”ztráty” jsou skutečné, nikoli pro potěchu oka.

Postní útok decimuje rozličné pěchoty zla, včetně ”čistého” svědomí. Pokání způsobí, že vnitřní hlas je o poznání citlivější vůči pravdě (nikoli zdání). Je-li tvor zahleděn jen do svého pojetí života, staví-li se pouze na svou stranu - kde se pak v něm nalezne kouteček pro křesťanství?

V tolika životních okamžicích je potřebné říkat ne: sobě, svým sklonům, a nabízet se k dispozici Bohu. Tomu se také říká ”sebezápor”. Člověk se zříká sám sebe. Ne díky tomu, že se již má plné zuby, avšak z lásky k Ukřižovanému.

Sebezapírání není samo o sobě cílem ani ideálem. Týrání lidí rozhodně není včleněno do programu křesťanské věrouky. Proč připouštíme nesení kříže? Protože toužíme jít v Kristových šlépějích. Církevní otcové hovoří o ”následování Krista”. Jestliže se stavím záporně k celé plejádě svých požadavků, pak jedině jako prostředek ”na cestě”. Záleží opravdu jen na nás, zda-li spatřujeme základnu svého života v sobě, či v Bohu. Písmo vybízí: ”Mějte oči upřeny na Ježíše.”

(Pavel Plíšek)

Otázka a odpověď.

V čem se liší křesťanský půst a muslimský ramadán? V čem jsou obdobné? Není ramadán brán muslimy více ”poctivě”, než je tomu u křesťanů? Má půst nějaký logický význam? Proč se postit, když se Ježíš nepostil? Vy sám se postíte? Jak? Má to pro vás nějaký význam?

Je to palba otázek, ale přemýšlím nad tím...

Obdoba: Obě snažení mají člověka přiblížit k Bohu. V křesťanství ovšem půst není jedinou a hlavní náplní postní doby (viz výše na více místech).

Půst nemá význam logický, ale náboženský (a většinou také zdravotní).

V evangeliích sice čteme, že Ježíšovým učedníkům vytýkali, že se nepostí a Ježíše někteří označili za žrouta a pijana vína, ale těžko bychom dokázali, že se nikdy nepostil.

Proč bych se nepostil? Ale čekáte-li ode mne informaci o nějaké zvláštní technice postu, nemohu sloužit. Že půst člověka osvobozuje k modlitbě je po staletí známo a platí to i dnes. Můžete si to vyzkoušet, pokud jenom nezkoušíte mne a je Vám to všechno blízké.

Ing. Aleš Opatrný ThD:

Drazí farníci,

zveme Vás na jedno sobotní odpoledne do Žlebů na faru, které bychom společně prožili nad Písmem a s Pánem. Je to možnost, jak se zastavit v dnešním uspěchaném světě a prožít několik chvil jinak, než je běžné. Pokud byste měli zájem zúčastnit se takové akce, odtrhněte část tohoto lístku a do neděle 4. března jej vhoďte do sbírky. Přihlásit se také můžete telefonem na čísle 728 727 879 nebo můžete poslat e-mail na adresu petr.minar@seznam.cz

P. Josef Pikhart

Petr Minář

KDY?  Sobota 24. března, 13:00 – 17:00

KDE?  Fara a kostel Narození Panny Marie ve Žlebech

PROGRAM:  13:00 Mše svatá v kostele Narození Panny Marie

13:40 Občerstvení na faře

14:20 Katecheze na téma: Pokušení (Gn 3,1 „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“)

15:00 Otázky a diskuze

15:30 Příprava na křížovou cestu a adoraci

16:00 Křížová cesta a adorace

--------------------------------------odtrhněte a vraťte do 4. března--------------------------------------

Zúčastním se biblického setkání dne 24. března ve Žlebech.

Jméno a příjmení: __________________________________

(c) 2005-2023 Farnost Žleby