Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 15. října 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodiče Patákovy, jejich dva syny, rodiče Vančurovy, dceru Marii a manžele Čudovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 16.10. do 20.10 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje Msgr. Vladimír Hronek, tel.:327512115
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. října
17:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy modlitba sv. růžence z promítáním obrázků
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. příjímáním (P. Minař)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2006
všeobecný:
Aby pokřtění zráli ve své víře a projevovali ji v jasných, praktických a odvážných rozhodnutích.
misijní:
Aby světový Den modliteb za misie pomáhal k růstu misijního zápalu a spolupráce.
národní:
Aby církev v naší zemi dokázala věrohodně ztělesňovat obraz Ježíše Krista.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 22. října 2006

Drazí přátelé, anglický novinář udělal jednou poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den. Podle zpráv organizace Unicef trpí podvýživou 42 milionů dětí ve věku do 5 let. Jedno dítě z každých šesti umírá kvůli chudobě před svými 5. narozeninami. Dále víme, že pro nedostatek jídla a pitné vody umírá denně 30 000 dětí. Nemoci, kterými trpí, by se mnohdy daly snadno vyléčit. Tyto údaje podtrhují důležitost aktivní misijní spolupráce, ke které nás vybízí Svatý otec Benedikt XVI.: „Světový den misií je vhodná příležitost, abychom lépe pochopili, že svědectví lásky, duše misií, se týká každého. Vždyť sloužit evangeliu nesmí být nikdy chápáno jako osamělý skutek, ale jako povinnost, na které se podílí každé společenství. Být misionáři znamená sklonit se jako dobrý Samaritán k potřebám všech, zvláště těch nejchudších a nejpotřebnějších, protože ten, kdo miluje Kristovým srdcem, nehledá vlastní prospěch, ale jen a jen Otcovu slávu a dobro bližního. V tom spočívá tajemství apoštolské plodnosti v misijní činnosti, která překračuje hranice, vstupuje do kultur, mění život národů a šíří se až na konec světa.” Svatý otec tedy spoléhá na každého z nás, že ze svých pokladů lásky budeme s láskou rozdávat potřebným, a to nejen v dalekých misijních krajích, ale i všude kolem nás. Ježíš Kristus nadto slibuje tomu, kdo pro něho a pro evangelium cokoliv opustí, že dostane stokrát víc již nyní a navíc věčný život. (Mk 10,22-30) I během letošní již 80. Misijní neděle máme možnost proměnit své bohatství v nebeský poklad a to tím, že budeme myslet na chudé. Naše modlitby, obětované utrpení, finanční dary, skutky lásky i nabídnutá ruka k pomoci jsou velice potřebné a opravdu proměňují svět! Vložme toto všechno do Ježíšových rukou a podpořme i letos z lásky kněmu pomoc potřebným. Přispějme k tomu, aby se životodárné poselství evangelia dostalo ke všem lidem světa. Sám Svatý otec, který Papežská misijní díla vede, k tomu vybízí a spoléhá na nás. On nazývá naši práci pokračováním Ježíšovy misie lásky. Jeho jménem a jménem všech chudých Vám chci vyjádřit upřímný dík za veškerou Vaši lásku, kterou skrze Papežská misijní díla misiím věnujete. Každým rokem Vaše pomoc roste. Z loňské Misijní neděle přišlo 15 milionů Kč. Navíc jste v rámci projektů Díla dětí pomohli téměř 4 miliony Kč zajistit chudým dětem kvalitní vzdělání, léky, výživu, náboženskou výchovu, domov a bezpečí. Na bohoslovce v misiích jste věnovali 700.000,-Kč. Mám velikou radost, že na mnoha místech naší vlasti pracujete s dětmi v Misijním klubku, připravujete Misijní koláč, Jeden dárek navíc, Pohledy pro misie, Misijní jarmarky, modlíte se v Misijní růži desátek za misie nebo týdně šetříte na chléb pro misie. Vaše pomoc věnovaná z lásky k Ježíšovi působí jako životodárný chléb, jenž skrze ruce lidí pracujících na misiích sytí potřebné. Svěřme naše misijní úsilí do mocné přímluvy Panny Marie a nebojme se pro šíření Božího království nabídnout i své nejvzácnější poklady.    P. Jiří Šlégr národní ředitel PMD

Na přání Svatého otce jsou sbírky z následující Misijní neděle (22. 10. 2006) určeny v celé výši nápomoc chudým skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry. Zašlete je, prosím, co nejdříve na účet PMD číslo: 72540444/2700, variabilní symbol 10, specifický symbol = číslo Vaší farnosti (složenky a příkazy k úhradě jsou přílohou těchto ACRG). Brzké odeslání sbírky umožní kromě pomoci chudým též včasné informování veřejnosti o výsledku pomoci z této neděle. Upřímně Vám děkujeme za misijní pomoc a spolupráci.

Výkyvy našich pocitů a nálad Nejsme tím, co cítíme!

Naše citová hnutí stále stoupají a klesají. Někdy zažijeme velké výkyvy nálad, od rozrušení po depresi, od radosti k bolesti, od vnitřní harmonie po vnitřní chaos. Nepatrná událost, něčí slovo, zklamání v práci - mnoho věcí v nás může spustit takovou houpačku nálad. Změny nálad většinou ovlivnit nemůžeme. Zdá se, že se nám spíše stávají, než abychom si je vytvářeli. Je proto důležité vědět, že náš citový život není totožný s životem duchovním. Duchovní život je život Božího ducha v nás. Když vnímáme citové posuny, musíme spojit svého ducha s duchem Božím a připomínat si, že to, co cítíme, nejsme my. Jsme a zůstáváme, ať už máme jakoukoli náladu, Božími milovanými dětmi.

Překonat v sobě výkyvy nálad Jsme snad odsouzeni k tomu, abychom byli pasivními obětmi našich nálad? Musíme si říkat, že dnes se cítím skvěle nebo dnes se cítím hrozně? A musíme od druhých vyžadovat, aby se s našimi náladami vyrovnali? Ačkoliv je těžké zvládat své nálady, můžeme je postupně překonat tím, že povedeme věrný duchovní život. Pomůže nám to, abychom podle svých nálad nejednali. Možná se ráno nebudeme ”cítit” ve své kůži, protože ”pociťujeme”, že život nestojí za nic, že nás nikdo nemá rád a že naše práce je hotová nuda. Ale ať už vstáváme v jakémkoli rozpoložení, věnujme malou chvilku čtení evangelia, pomodleme se slovy žalmů a poděkujme Bohu za nový den. Možná pak naše nálady ztratí nad námi svou moc.

Dynamika duchovního života. Náš citový a duchovní život má rozdílnou dynamiku. Vrtkavost citových pohnutek závisí velkým dílem na naší minulosti nebo na současném prostředí. Jsme šťastní, smutní, rozhněvaní, unudění, rozrušení, depresivní, milující, ustaraní, nenávistní nebo mstiví kvůli tomu, co se nám přihodilo v minulosti nebo právě teď. Zvraty našeho duchovního života závisejí na naší poslušnosti - to znamená na našem pozorném sledování Ducha Božího v nás. Bez toho se náš duchovní život nakonec podřídí jakoby větrem hnaným vlnám našich citů.    (Henri J.M. Nouwen)

Ježíši, tady Jim Tomu říkáte modlitba?

Jednoho kněze zaujaly časté návštěvy ošuměle oděného neznámého muže v jeho kostele. To, co budilo jeho podezření, byl způsob, jak tyto návštěvy probíhaly. Muž vešel, postál pár vteřin vzadu v kostele a zmizel. Kněz se bál o obsah kostelních pokladniček, a tak požádal kostelníka, aby na něho dohlédl. Jednoho dne kostelník muže oslovil a zeptal se ho, co tam dělá. ”Jen tak si povídám s Bohem,” zněla odpověď. ”Jak to?” řekl mu na to kostelník. ”Sotva vejdete, hned jste zase venku. Tomu říkáte modlitba?”

Cizinec se hájil: ”Jen tak sem za ním zaskočím a řeknu mu: `Ježíši, tady Jim.´” Po nějaké době navštívil kněz jedno z oddělení nemocnice a vrchní sestra mu řekla, že mají nového pacienta, který má na ostatní nemocné neuvěřitelný vliv. Nikdo nevěděl, odkud je, nikdo ho v životě ani neviděl, ale bylo na něm něco zvláštního. Na oddělení zcela vymizely sprosté řeči i vtípky, všichni se s neobvyklým zápalem modlili Anděl Páně a růženec - prostě, ten člověk se zdál kolem sebe vyzařovat samé dobro. Když kněz přistoupil k jeho lůžku, okamžitě ho identifikoval jako onoho návštěvníka svého kostela, kterému tak těžce ukřivdil. V náhlé touze poučit se od něho se ho začal ptát na jeho modlitební život, na jeho radostnou vážnost a na to, jak získal takový vliv na druhé pacienty.”To moje návštěva, otče,” přišla odpověď. Když se mu kněz s vědomím, že pacient žádné návštěvy nemá, chystal skočit do řeči, rychle pokračoval: ”Ano, otče, každý den ke mně přijde a postojí u nohou mé postele. Koukne se na mě a řekne mi: `Jime, tady Ježíš!´”    (James A. Feehan)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby