Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 14. května 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa17. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Pátek19. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za rodinu Jeníčkovu, Jaromila Langra a jeho nemocného syna
Sobota20. května
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a pouťní eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2006
všeobecný:
Aby hojnost darů Ducha sv., vylitých na církev, přispívala k růstu míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.
národní:
Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

List biskupů pro 5. neděli velikonoční k zahájení TV NOE

Martin Horálek - Z domova

Drazí bratři a sestry,

po celou dobu velikonoční zní při bohoslužbě radostné aleluja, protože Kristus ukázal svou božskou moc, potvrdil své učení a zvítězil nad smrtí. Jsme vykoupeni a máme naději. Velikonoční událost se stává středem dějin a mění svět. Tato radostná zvěst evangelia musí proniknout ke každému člověku. Zmrtvýchvstalý přece uložil svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. (Mk 16,15) A svatý Jan nám v dnešním čtení upřesnil: Nemilujte jen slovem, ale činem, doopravdy! (1 Jan 3,18) Jak se můžeme konkrétně podílet na tomto poslání?

Téměř ve všech papežských encyklikách, které se zabývají sdělovacími prostředky, se uvádí, že média mají být ovlivňována křesťany, a to trojím způsobem. Prvním způsobem je práce ve veřejnoprávních médiích, kde bychom měli být zastoupeni jako kvas, druhým je stejná práce v komerčních sdělovacích prostředcích, třetím je úsilí o vytváření vlastního mediálního prostoru v tisku, v rozhlasu, v televizi i na internetu. To je jedna z možností jak dnes hlásat evangelium a uskutečnit Ježíšovo slovo: Co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! (Mt 10,27)

Máme radost, že z iniciativy Telepace Ostrava a Radia Proglas byla založena televize NOE, která začala se zkušebním vysíláním už v minulém týdnu, 10. května. Protože vysílá přes satelit, je viditelná všude, pokud máme potřebné zařízení. Televize NOE bude televize rodinného typu, která si přeje své diváky nejen vzdělávat, ale také bavit. Jejím cílem je přiblížit žité křesťanství a také pomoc duchovnímu a mravnímu rozvoji dětí. Bližší informace o této televizi, o tom jak se dá sledovat, se dočtete na letáčcích nebo v Katolickém týdeníku.

Tento odvážný projekt si zasluhuje naši podporu a to jak modlitbou, protože jeho úspěch závisí na Božím požehnání, tak i finančním darem. Proto na příští neděli ve všech kostelích vyhlašujeme mimořádnou sbírku k podpoře tohoto díla. Jistě bude vhodné dílo podpořit také dobrými nápady, konkrétní nabídkou pomoci nebo i členstvím v klubu přátel.

Upřímně děkujeme všem za velkorysou podporu tohoto díla, které chce pomoci nejen evangelizaci, ale i pozvednutí kultury života a smýšlení v našem národě.

S přáním všeho dobra od Pána každému z vás ze srdce žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

 

Vidění pekla a nebe aneb: příliš dlouhé příbory

Jistá Jana žila převážně ve svém malém světě. Tento svět byl na sever, jih, východ i západ ohraničen - Janou. A její příběh se trochu podobá vidění nebe a pekla, které měl jeden poutník. Nejprve mohl pohlédnout do pekla. Viděl tam řadu lidí sedících okolo dlouhého, slavnostně prostřeného stolu obloženého všemi možnými exotickými potravinami a lahůdkami. Háček byl ale v tom, že je měli jíst noži a vidličkami tak dlouhými, že si nedosáhli do úst. Jídlo si svůdně leželo před nimi, ale do úst nemohli dostat ani sousto, a tak zuřili a vřískali vzteky. Pak pohlédl poutník do nebe: viděl tam řadu lidí sedících okolo dlouhého, slavnostně prostřeného stolu, jídlo bylo přesně stejné, vidličky a nože byly přesně stejně dlouhé. Jen lidé - byli šťastní. Používali totiž své příbory k tomu, aby podali pokrm těm, kteří jim seděli naproti.

(Zpracováno podle Jamese A. Feehana)

 

Vyhnáni, ale milováni Dobrý rodič občas sáhne k přísnému trestu

Bůh si člověka stvořil pro sebe, „k svému obrazu“. Svěřil mu do rukou celý stvořený, krásný a ničím neposkvrněný svět, aby ho dobře užívala pečoval o jeho rozkvět. Tomu tedy říkám důvěra! Omezil ho v jediném bodě a věděl moc dobře, proč to dělá. Důrazně ho varoval před pýchou a neposlušností. Věděl, že tam je kořen veškerého zla. Ale jako by to neříkal, stalo se. Mimochodem – nepřipomíná vám to něco? Jen tak, čistě „náhodou“? Ale pojďme dál. Bůh si to mohl vyřídit s člověkem hned na místě, jak to děláváme my, když nám na druhém zas až tak příliš nezáleží. Jde-li o vlastní dítě, tam už tak uspěchaní nebýváme. Láska nás zbrzdí a dáme mu ještě šanci. Jednou, dvakrát, třikrát… Kde se to v nás bere? Že by z nás přece jenom z toho původního „obrazu Božího“ něco zbylo až do dnešních dnů?

Dobrý rodič musí občas v rámci výchovy sáhnout k přísnému trestu, někdy dokonce vyhodí dítě z domu, ale neřekne: „A už se mi sem nikdy nevracej!“ Dobrý rodič na něho neustále myslí, modlí se, sám prožívá velkou bolest; ale nenápadně, jak to jen jde, pomáhá ze zákulisí. Důvěřuje a trpělivě čeká, někdy hodně dlouho. Bůh člověka taky nevyháněl z ráje s radostí, ale určitě to bylo v lásce a s velkou bolestí. To je zřejmé už z toho, že mu vzápětí hází záchranné lano. Slibuje poslat svého Syna jako Vykupitele. A stará se průběžně dál. Nevzdává to, neříká: „Jste nenapravitelní, tohle byla poslední kapka, pohár mé trpělivosti přetekl…,“ ale snaží se zachránit každou lidskou duši. Dosvědčuje to celý Starý zákon a my ho máme k dispozici. Řídíme se jím? Známe Desatero? Pokud ne, nedivme se, že šlápneme každou chvíli vedle. Známe-li ho a nedodržujeme, tím hůř. Je dobré si Desatero častěji připomenout a porovnat s ním své jednání.Věřím v jednoho Boha? Nebo uctívám tisíce všelijakých bůžků? Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi – neznamená inkasovat v domově důchodců důchod rodičů. Všimněte si, co všechno média dělají pro to, aby si přikázání páté – nezabiješ – někdo nedal do souvislosti s umělými potraty. A nesesmilníš? Škoda tím zaplácnout místo na téhle stránce – pusťte si Novu, kupte si Blesk. A přesto o nás Bůh nepřestává usilovat!

(podle Marie Svatošové)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby