Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 16. dubna 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle16. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí17. dubna
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Rakovu a Navrátilovu
11:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí eucharistická oběť
Úterý18. dubna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Středa19. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek21. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu Vítkovou a ten celý rod
Sobota22. dubna
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Václav Kořínek, *1933
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle23. dubna2. neděle velikonoční
sbírka na charitu
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Nováka, manželku, Jiřího Tomáška a rodinu Tomáškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť + křest Eliška Miláčková

>>Svátost smíření:Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2006
všeobecný:
Aby vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a politická práva žen.
misijní:
Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.
národní:
Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a toleranci a ne k násilí a sobectví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Velikonoční přání

Milí spolubratři kněží, jáhni, řeholníci a řeholnice, drazí věřící, sestry a bratři naší diecéze, moje letošní velikonoční přání doprovázejí slova antifony ze španělsko-mozarabské liturgie:

„Buď pozdraven, drahý kříži,

posvěcený tělem Kristovým

a jeho údy jak perlami zdobený.

Zachraň lid zde ve svornosti

ke tvé chvále přítomný.“

Slova této antifony vytryskla ze srdce zbožného básníka ve chvílích, kdy Iberský

poloostrov byl zasažen arabskou okupací. Chtěl bych toto své přání vyjádřit Vám, kdo slavíte velikonoční svátky. Chtěl bych pozdravit i Vás, kteří jste se přišli připojit k této slavnosti. Ani my nežijeme ve snadné a klidné době. Naše logo je Kristus na kříži. Bůh, který objímá člověka, dává mu své odpuštění a přitahuje ho k sobě. Kéž touto řečí k nám promlouvají i Velikonoce roku 2006.

Spolu s emeritním arcibiskupem Karlem a pomocným biskupem Josefem Vám žehná

Váš biskup Dominik

Velikonoce hlavní svátek roku

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život. Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě. Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu probouzet i druhé. Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu svého strachu a rezignace, svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života. Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja...

„Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí,

abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...

Zpívejme Aleluja dnes ne proto,  abychom se radovali z klidu,

ale abychom našli útěchu v trápení. Tak jako zpívali poutníci:

Zpívej, ale kráčej dál! Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!

Zpívej a kráčej dál“! (Sv. Augustin)

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1)

(podle Anselma Grüna)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby