Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 2. dubna 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, jeho rodiče, bratra a zetě Josefa Kudrnu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
14:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice křest Klára Holá
Úterý4. dubna
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa5. dubna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Pátek7. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Josef Šmíd, *1930
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Františka Kosa, jeho manželku Ludmilu a oba jejich rody
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle9. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Ludmilu a Martina Havlovy
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:30 hod.
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2006
všeobecný:
Aby vlády všech národů respektovaly osobní, sociální a politická práva žen.
misijní:
Aby církev v Číně mohla uskutečňovat své misijní a evangelizační poslání bez překážek a v plné svobodě.
národní:
Aby děti byly v duchu evangelia vychovávány k pokoji a toleranci a ne k násilí a sobectví.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Když láska chladne a mizí mezi prsty Nechat pocity prostě přejít?

Mnoho manželských párů má přesmutnou zkušenost, jak jejich láska chladne anebo jak jim mezi prsty mizí. Mnohdy je příčina v tom, že oba partneři polykají urážky, k nimž v úzkém soužití běžně docházívá. Nemluvili o tom ze strachu, že by mohli být poraněni ještě více anebo že by tím partnera zatížili. Dosti často to v dobré víře nechali být, aby se všechno ještě nezhoršilo. Ale náhle cítí, že mnohé malé urážky narostly v zeď, která je navzájem dělí. Cítí k sobě vzájemnou nechuť. Láska se zvrátí v nenávist.

Anebo dostanou chuť to tomu druhému oplatit. Leckdy si to ani neuvědomují, ale nevědomky se jim do chování mísí přání se pomstít. Při kdejaké příležitosti je na partnerovi rozzlobí nějaká maličkost, a tak ho zahrnují výčitkami a urážkami, takže ten druhý vůbec neví, co se to děje. Nedovede se v partnerově chování orientovat.

Kdykoli své pocity jen tak přejdeme, pevně se v nás usadí a brání nám v životu. Dokážeme-li pocit hněvu a uraženosti vyjádřit ihned, můžeme svůj vztah opět brzy projasnit a prohloubit. Dlouho potlačované city se však ukládají mezi nás a partnera. Pak je namístě smíření, tzn. především projasnění citů, jejich vyslovení, aniž přitom vzápětí dotyčného napadneme nebo se sami ospravedlňujeme.

V manželství často dochází k poranění, protože nás partner nebere vážně. Muž se vrátí z práce a ponoří se do novin. Vůbec se nezeptá, jak se doma dařilo jeho ženě s dětmi. Anebo je tak zaměstnán sám sebou a svou prací, že přehlédne potřeby své ženy. Anebo žena zraňuje muže tím, že má vůči němu nadměrná očekávání. On možná nedovede tak dobře mluvit o sobě a svých citech, ona ho však k tomu nutí a předhazuje mu, že je citově chladný a že jiní muži jsou podstatně sensibilnější. Srovnání s ostatními muži a ženami partnera uráží. Existují i hluboká poranění, má-li muž přítelkyni nebo žena přítele, s nímž může lépe komunikovat než s vlastním mužem. Udržuje-li partner tajně sexuální vztah k nějakému příteli nebo přítelkyni, podkopá důvěru svého protějšku, což v něm zanechá hlubokou ránu.

V párové terapii se dnes často pracuje se smiřovacími rituály. Při smírčím rituálu může každý partner napsat, co ho zraňovalo a kdy podle jeho názoru zranil druhého on. Prosí o odpuštění za to, co svému partnerovi udělal, a ujistí ho o své ochotě mu odpustit. Svou prosbu vyjádří pevnou formulací, že od nynějška nechce druhému předhazovat nic z toho, co bylo, a že toho nebude zneužívat k tomu, aby v druhém probouzel pocity viny.

Partner odpoví, že je ochoten odpustit a od minulosti se odpoutat. A pak vypočte, co poranilo jeho a v čem zranil on toho druhého. Nato mohou oba slavit jakési rituální smíření. Lístky, plně popsané svými výčitkami, pak lze společně spálit nebo zahrabat a zasadit na tom místě strom; jakýsi strom smíření, který jim bude opětovně připomínat, že na kompostu jejich vzájemných poranění roste něco nového.

(Zpracováno podle Anselma Grüna)

Charita v pohotovosti - pomoc obětem povodní

Vlivem rychlého oteplení a tání sněhu a srážek nebezpečně stouply hladiny vodních toků. Lidem, jejichž domovy poškodily povodně, pomáhají jednotlivé složky Sdružení Česká katolická charita. Zaměřujme se zejména na seniory a hendikepované, tedy na ty, kteří si nedokáží pomoci sami. Charita získala zkušenosti při povodních v roce 1997, 1998 a 2002.

Sdružení Česká katolická charita vyhlásila finanční sbírku na konto: 369-369369369/0800, variabilní symbol: 906.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby