Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 16. listopadu 2008 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Miloše Langra, jeho otce a rodinu Jeníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý18. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Středa19. listopadu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
Pátek21. listopaduZasvěcení Panny Marie
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota22. listopadusv. Cecilie
11:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice žehnání hřbitovu po generální opravě P. Pikhart, P. Stařík)
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Annu a Josefa Sobotkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2008
všeobecný:
Aby svědectví lásky svatých upevnilo křesťany v úctě k Bohu a bližním a v napodobování Krista, který přišel, aby sloužil a ne, aby se mu sloužilo.
misijní:
Aby křesťanská společenství v Asii, rozjímající o Kristu, nalézala vhodný způsob jak ho hlásat lidu kontinentu s tak bohatou kulturou a spiritualitou.
národní:
Ať v Božím lidu roste vnímavost ke svátosti pomazání nemocných, aby tak nikdo nezemřel nesmířen s Bohem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Dopis otce biskupa Dominika Duky, OP, předsedy správního výboru Českého katolického biblického díla, ke Dni Bible v Roce sv. Pavla v neděli 16. listopadu 2008.

Milí přátelé,

Bible odhaluje smysl našeho života. Některým biblickým textům nedokážeme však porozumět ihned a snadno. Vytrvalé úsilí o pochopení bývá odměněno radostí z porozumění a proměnou života. Úkolem Českého katolického biblického díla je oživovat zvěst bohatého biblického dědictví. Vybízíme všechny, aby Bibli četli. Snažíme se jim pomáhat v porozumění. Jsme přesvědčeni, že poselství Bible je i dnes velmi aktuální. Proto se naše činnost zaměřuje především na obyvatele České republiky. Potřebujeme Vaši podporu, abychom mohli pokračovat ve své práci. Sbírka v Den Bible umožní naše aktivity zejména v probíhajícím Roce sv. Pavla. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách http://www.biblickedilo.cz

 

S vděčností za Vaši duchovní i finanční podporu

X Mons. Dominik Duka, OP

biskup královéhradecký

Syn člověka podle Nového zákona

Víra v Krista, která se zakládá na svědectvích Nového zákona, nebyla nikdy dětinskou ani naivní vírou. Byla to vždy víra hledající, tázající se, která chtěla Ježíšovu tajemství také porozumět. Takovou víru zjevně chtěl sám Ježíš, když se svých učedníků zeptal: Za koho lidé pokládají Syna člověka?

Odpovědi, které učedníci přednesli jakožto mínění lidí, zněly velmi rozdílně: jedni jej pokládají za znovu přišlého Jana Křtitele, jiní za nového Eliáše anebo některého jiného z řady velkých proroků.

Na druhé straně bylo již záhy jasné, že Ježíš neodpovídá schématu velkých proroků. Již v evangeliích čteme: Zde je někdo víc než Jonáš, zde je někdo víc než Šalamoun (Mt 12,41n). Ježíš se ve skutečnosti od proroků podstatně liší. Nikdy kupř. nehovoří o svém povolání od Boha, nezpravuje nás o podobném zážitku, jak činili starozákonní proroci, aby prokázali své zplnomocnění.

Velmi specifický je rovněž jeho postoj k Zákonu, jehož splnění pro věřícího Žida rozhodovalo o spáse. Ježíš Zákon pouze nevykládá, nýbrž prohlašuje ho ve svém příchodu a ve své osobě za naplněný (Mt 5,17). Podle apoštola Pavla je proto Ježíš konec Zákona (Řím. 4). V mnoha případech se Ježíš rovněž staví nad literu Zákona. Může říci: Syn člověka je Pánem i nad sobotou (Mk 2,28). On sám je více než jeruzalémský chrám (Mt 12,6), což je neslýchané tvrzení.

Zpracováno podle Leo Scheffczyka

(c) 2005-2023 Farnost Žleby