Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 18. června 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. červnaSlavnost Těla a krve Páně
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - FARNÍ POUŤ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pro onemocnění duchovního správce se bohoslužby ve všední dny nekonají. Pořad nedělních bohoslužeb bude průběžně upřesněn.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota24. červnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2006
všeobecný:
Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly každé dítě a aby obklopily láskou přestárlé a nemocné.
misijní:
Aby věřící pochopili, že stálý dialog mezi náboženstvími a zakořenění evangelia do místních kultur pomáhají k evangelizaci národů.
národní:
Aby uskutečňování myšlenek plenárního sněmu vlilo všem věřícím do srdcí nové nadšení k životu z víry.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

Slovo kardinála Vlka k problematice kolem časopisu Te Deum

Otázka časopisu Te Deum není věc, nad kterou bychom mohli jen mávnout rukou a říci, že ji příliš zveličuji. Doporučuji věc vážné úvaze čtenářů z následujících důvodů: časopis se staví jako katolický, je úzce propojen s lefebvristy a dávno zakázaným Bratrstvem exkomunikovaných kněží, kteří u nás velmi čile působí právě ve spojení se skupinou kolem Te Deum a kolem internetové stránky Katolík revue. Prezentujme nyní krátce tuto kauzu.

1. Kněžské bratrstvo sv. Pia X. bylo rozpuštěno Pavlem VI. v r. 1975 dekretem kardinála Villota: /„...je jasné, že Bratrstvo přestalo existovat.../. Jan Pavel II. v motu proprio Ecclesia Dei hned nazítří po exkomunikaci Mons. Lefebvra říká: „…Nikdo nesmí být na pochybách, že formální /praktické, konkrétní/ přilnutí k tomuto schismatu… s sebou nese exkomunikaci“. Papež od něj žádá „ve jménu oddanosti k nástupci Petrovu, kterou (projevuje) ve svém dopise z 31. května…veřejné gesto podrobení se…“. Podobně se vyjadřuje kardinál Villot v zákazu Bratrstva: „...dopis Mons. Lefebvra je jistě svědectvím o osobní úctě k papeži, ale nikterak nám nedovoluje si myslet, že jeho pisatel je rozhodnut poslechnout“ / EV S 1/ 591/. Taková situace je často i u dnešních lefebvristů a tyto požadavky platí rovněž pro ně! Oni také z jedné strany mluví o úctě k papeži, ale na druhé straně si dělají, co chtějí. Viz např. nerespektují toto nařízení: „Když bude Bratrstvo rozpuštěné a nebude už mít právní oporu, jeho založení a zvláště seminář v Econe ztrácejí ipso facto právo existovat.“ /EV S1, 564/ O jejich činnosti si lze udělat představu z programu bohoslužeb těchto exkomunikovaných kněží, kteří se prezentují jako katolíci, zakládají své kaple a svá centra jménem katolické církve /viz Stritzko v Brně /; brzy tam založí i priorát, jen co přijde třetí kněz, píší své pastýřské listy /viz Stritzko na začátku postu/, členové redakce Te Deum k nim chodí na mše a tak „plní svou nedělní povinnost“, jiní jezdí desítky kilometrů, aby se mohli zúčastnit řeckokatolické liturgie, která nebyla reformována po II.Vatikánském koncilu, a proto je dle nich platná. A nyní vedle internetu chtějí mít ještě svůj časopis, pro který pan Semín založil vydavatelství AMDG, s.r.o. /On je s nimi osobně i s celou rodinou úzce propojen/. A my toto vše bereme na lehkou váhu. Za zvláštní pozornost stojí programové prohlášení na internetu, které je možno srovnat s jejich dnešními výroky o úctě k papeži Benediktovi XVI. Je evidentní, že nařízení papežů jistě nerespektují.

2. Propojení zmiňované skupiny s extremistickými politickými seskupeními se prakticky projevilo několikrát např. na závěr průvodu „Za život“, kde u sochy sv. Václava v Praze tyto živly také řečnily v rámci akce, kterou organizovala údajně oficiálně katolická církev.

(c) 2005-2023 Farnost Žleby