Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 30. dubna 2006 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle30. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Havránkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý2. květnasv. Atanáše
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy májová pobožnost a eucharistická oběť
Středa3. květnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť
Pátek5. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a za Marii Špatkovu
Sobota6. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí Boží požehnání, zdraví pro živé a spásu pro + členy rodiny i duše v očistci. Za zdárné absolvování Radkova doktorátu a za dobrou volbu povolání
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Oldřicha Uřidila a syna Oldřicha
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle7. května4. neděle velikonoční
sbírka na bohoslovce
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby májová pobožnost a eucharistická oběť za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní za rodinu Štilipcovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se sv. přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterý17:30
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hod.
>>Katecheze pro školní děti:Žleby - farastředaod 14:30 hod.

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2006
všeobecný:
Aby hojnost darů Ducha sv., vylitých na církev, přispívala k růstu míru a spravedlnosti.
misijní:
Aby zákonodárci v misijních zemích chránili lidský život od jeho početí až do jeho přirozeného ukončení.
národní:
Aby všechny, kdo procházejí obdobím zkoušek a utrpením, posiloval příklad Panny Marie, trpící pod křížem svého Syna.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

„Výměna manželek“ na TV NOVA - poznámky

17.4.2006

Za křesťany, vlastně za jediné skutečné křesťany se pokládají Svědkové Jehovovi. (Název vznikl z chybného čtení starozákonního Božího jména.) Navazují na adventisty (viz níže), ale rozvinuli svéráznou nauku, v níž téměř vše je jinak než u křesťanských církví. Ohledně posledních věcí světa např. učí, že ke druhému příchodu Kristovu už došlo, ovšem neviditelně, v roce 1914. Než pomine generace, která žila v onom roce, dojde k bitvě u Armagedonu, při které přežijí všichni svědkové Jehovovi a ostatní budou zahubeni. Speciální roli přitom bude mít Ježíš, kat Jehovův. Tato náboženská společnost je přísně centrálně celosvětově organizovaná. Vydává na celém světě v mnoha jazykových mutacích jeden a týž časopis Strážná věž. Jehovisté odmítají vojenskou službu, odmítají přijímat a dávat krev, neslaví křesťanské svátky. Všichni se angažují v misii pro svou společnost. Jejich „působení“ je podepřeno zákonem 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

24.4.2006

Adventisté sedmého dne se odloučili historicky od tradiční protestantské církve baptistů a jsou jim blízcí svým pojetím. Zdůraznili očekávání blízkého druhého příchodu Kristova. Odtud jejich název z latinského adventus, příchod. Jejich texty podrobně vykreslují průběh posledních událostí dějin světa. Kromě toho adventisté zdůrazňují, že i křesťané jsou povinni dodržovat některá starozákonní pravidla, která ostatní nepovažuji za závazná (sobota, čisté a nečisté pokrmy). Adventisté u nás jsou rozptýleni po celé republice, církev má centralistickou organizaci. Vydávají měsíčník Znamení doby. Jejich působení je podepřeno zákonem 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

(Podle knihy „Malý přehled náboženství“ od O. Štampacha)

Myšlenky ke květnové úctě Panny Marie

Aby se mi nějaká řeč o Panně Marii líbila a prospívala mi, je třeba, abych viděla její skutečný život, ne život předpokládaný; a jsem si jistá, že její život musel být velice prostý. Ukazují nám ji nepřístupnou, bylo by však třeba ukázat, že je možné ji napodobovat, zdůraznit její ctnosti, říci, že žila z víry jako my... Víme dobře, že svatá Panna je královnou nebe i země, ale je více Matkou než královnou... Je dobré mluvit o jejích přednostech, ale nemá se mluvit jen o tom..., jinak je to přehnané!”

(Sv. Terezie z Lisieux,Vstupuji do života, str. 116-117)

”Kdyby nám raději byly ukázány Mariiny praktické ctnosti! Je jistě dobré mluvit o jejích přednostech, ale především je nutné, abychom ji mohli napodobovat. Ona má raději napodobování než obdivování. A její život byl tak prostý! Ať je řeč o svaté Panně sebekrásnější, musí-li člověk po celou dobu říkat: \'Ach!... Ach! ...\', má toho dost.

(Sv. Terezie z Lisieux,Vstupuji do života, str. 120)

(c) 2005-2023 Farnost Žleby